Publicador de continguts

Obres.07 - Pròrroga d'una llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui promotora de l’actuació.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general normalitzada.
  • En el cas de tractar-se d’una segona pròrroga s’ha d’indicar a la sol·licitud el pressupost pendent d’executar i presentar-hi un certificat de l’arquitecte en què consti aquest import.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Art. 14.2 de la Llei 39/2015: En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

  • a) Les persones jurídiques.
  • b) Les entitats sense personalitat jurídica.
  • c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Termini de tramitació

3 mesos

Preu i forma de pagament

  • taxa de llicència urbanística en cas de tractar-se de la 2a pròrroga.
  • ordenança municipal fiscal de l’any en curs (es paga taxa a partir de la 2a pròrroga sol·licitada i la seva quantia s’estableix al concepte 312-00). 

Normativa

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.
  • Art.154 de la  Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears.

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18, baixos, 07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat
Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h
Cita amb els tècnics a través del web municipal

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser el titular de la llicència o el seu representant legal.

Òrgan resolutori

Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18, baixos, 07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat
Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h
Cita amb els tècnics a través del web municipal

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Només es pot sol·licitar fins al dia abans de la finalització del termini d’execució o del termini per a presentar el projecte d’execució.

Data darrera modificació: 11 d’abril de 2024