Publicador de continguts

Mobilitat.505- Canvi de titular de gual

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

· Sol·licitud general exposició breu

· Full de dades de canvi de titularitat de de gual (model MG05).

· Documentació que relacioni al nou titular amb l'aparcament  (escriptura, contracte de lloguer, ...)

· Còpia de la sol·licitud/comunicació de canvi de titularitat de la llicència d'activitats, en el seu cas.

On sol·licitar-lo?

 

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palma OAC (Registre)

Art. 14. 2 Llei 39/2015: En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, al menys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

No merita taxa

Normativa

· Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
· Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre de 2013)
· Pla General d'Ordenació Uurbana de Palma, (BOIB núm. 170, de 30 de noviembre de 2006)
· Ordenança municipal de circulació (BOIB núm. 80, de 5 de juliol de 2001)
· Ordenança municipal d'aparcaments privats (BOIB núm. 138 de 16 de noviembre de 2002)
· Manual d'execució i senyalització de guals per a vianants i vehicles de l'Ajuntament de Palma.

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Mobilitat

Av. Sant Ferràn s / nº (2a planta) (Edifici de la Policia Local)

07013 - Palma

Telèfon: 971 22 55 22

guals@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser el nou propietari, arrendatari i/o usufructuaris dels locals, aparcaments o dels espais d'estacionament a l'aire lliure.

Òrgan resolutori

Departament de Mobilitat

Av. Sant Ferràn s / nº (2a planta) (Edifici de la Policia Local)

07013 - Palma

Telèfon: 971 22 55 22

guals@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Per a canvis de titular de guals a una llicència d'activitat, s'ha de sol·lilcitar, amb caràcter previ, la comunicació de transmissió o canvi de titular d'activitat al departament d'Activitats i Seguretat d'Establiments de l'Ajuntament de Palma.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024