Publicador de continguts

Mobilitat.501 - Certificació de senyalització

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxa d'expedició de documents administratius fixada a l'ordenança municipal fiscal de l'any en curs, concepte 310-00. La quantia pot variar en funció del sol·licitat (segons el nombre o tipus de folis, el nombre de còpies, l'existència de plànols per a fotocopiar, croquis...)

Normativa

  • Ordenança municipal de circulació
  • Ordenança municipal fiscal
  • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22.

Fax: 971 28 25 65
A/e: mobilitat@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Secció de Circulació
Av. de Sant Ferran (cant. amb c. de Son Dameto)
Edifici de la Policia Local (2a planta)
Tel. 971 22 55 22.

Fax: 971 28 25 65
A/e: mobilitat@palma.cat

Observacions

La sol·licitud més usual consisteix en acreditacions de l'existència de senyalització i la seva tipologia.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024