Publicador de continguts

Mobilitat.401 - Obtenció de la targeta municipal de càrrega i descàrrega

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici:

  • Sol·licitud de targeta municipal de càrrega i descàrrega
  • DNI del titular (en cas de persona física) o del representant de l'entitat (en cas de persona jurídica).
  • Escriptura on consti la representació (en cas de persona jurídica)
  • Permís de circulació del vehicle
  • Fitxa tècnica del vehicle per les dues cares, per a comprovar que és al corrent pel que fa a la ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles).
  • Darrer rebut de l' impost de circulació
  • Rebut pagat de l' impost d'activitats econòmiques (IAE) del darrer exercici; en cas d'estar exempt del pagament de l' impost, certificat d'Hisenda d'estar d'alta al dit impost per a l'exercici corresponent o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta de l' IAE per a l'actual exercici, amb la finalitat d'obtenir la targeta municipal de càrrega i descàrrega.
  • Contracte de rènting/lísing específic, si el vehicle està arrendat amb aquestes modalitats.

Documentació exigida en altres fases del procediment:

-RENOVACIÓ:

Si no s'han produït canvis s'ha de retornar l'autorització caducada (targeta), aportar el darrer rebut pagat de l' IAE; en cas d'estar exempt del pagament de l' impost, el certificat de l' IAE de l'exercici en què s'ha de renovar o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta de l' IAE per a l'actual exercici amb la finalitat de renovar la targeta municipal de càrrega i descàrrega, l' impost de circulació de l'exercici de la renovació i la fitxa tècnica amb la revisió de la ITV actualitzada.

-CANVI DE VEHICLE:

S'ha de retornar la targeta del vehicle antic, aportar documentació del vehicle nou i el darrer rebut pagat de l' IAE; en cas d'estar exempt del pagament de l' impost, el certificat de l' IAE de l'exercici en què es sol·licita el canvi o autorització perquè l'Ajuntament pugui consultar les dades fiscals a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) sobre l'alta a l' IAE per a l'actual exercici, amb la finalitat d'obtenir la targeta municipal de càrrega i descàrrega.

-BAIXA:

L'interessat ha de retornar l'autorització.

Termini de tramitació

Si es tramita al Negociat d'ORA-ACIRE i es compleixen tots els requisits per a obtenir-la s'entrega en el mateix moment que se sol·licita.
També és possible sol·licitar la targeta a qualsevol OAC però l'interessat haurà d'anar a recollir-la al Negociat d'ORA-ACIRE i el termini de tramitació pot ser de fins a 3 mesos.

On sol·licitar-lo?

Normativa

  • Ordenança municipal de circulació (art. 44)

Qui tramita la sol·licitud?

Negociat d' ORA-ACIRE

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Persona física o jurídica, titular d'un vehicle de fins a 3500 kg de MMA o PMA catalogat per al transport de mercaderies, i que desenvolupa una activitat econòmica que es troba amb actiu

Òrgan resolutori

Negociat d' ORA-ACIRE

Observacions

Aquesta targeta està limitada a vehicles de fins a 3500 kg de MMA o PMA.

A partir de 3.501 kg han de sol·licitar la targeta al Govern de les Illes Balears.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024