Publicador de continguts

Migració.02 - Informe social per a persones espanyoles emigrants retornades

Descripció

L'Àrea de treball i Immigració, dins les seves funcions d'atenció als ciutadans espanyols emigrants que retornen a Espanya, gestiona una ajuda directa extraordinària per raons de necessitat (pagament únic), que es regula en el RD 1493/2007, de 12 de novembre
.Per a la seva tramesa es precisa d'un informe social que acrediti la situació socio-laboral del sol·licitant, que posi de manifest aquesta situació de necessitat, que es regula,concretament, en el article 8.2.

En el cas de l'Ajuntament de Palma, aquest informes, s'emetran des del Servei d'Educació,Família, Majors i Immigració, excepte en els casos en que la persona sol·licitant tengui assignat un Treballador/a Social

Qui ho pot sol·licitar?

Ciutadans espanyols emigrants que retornen a Espanya

Documentació a aportar

 • Sol·licitud General de l'Ajuntament de Palma
 • Còpia del DNI o, excepcionalment, del passaport espanyol

On sol·licitar-lo?

Normativa

 • RD 1493/2007, de 12 de novembre

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI
Carrer de la Ferreria, 10, 4t
07002 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 22 87 57

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI
Carrer de la Ferreria, 10, 4t
07002 Palma (Illes Balears)
Tel. 971 22 87 57

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Es convocarà una entrevista telefònicament a la persona, des del Servei d'Educació, Família, Majors i Immigració per a una entrevista personal amb un Treballador/a Social en la que s'haurà de presentar la següent documentació:

ORIGINAL I COPIA de:

 • Document d'identitat de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència
 • Certificat de discapacitat o informe mèdic acreditatiu, si la persona sol·licitant o els altres membres familiars a càrrec presenten aquesta situació
 • Certificació consular, on consti l'alta i baixa en el pais de procedència, emès el consolat o qualsevol altra documentació oficial emès per les autoritats del pais que acreditin el temps de residència en el mateix
 • Bitllets d'avió, segell en passaport o altra documentació que acrediti la data de retorn a territori espanyol.
 • Certificats d'empadronament en altres municipis de la Comunitat Autónoma o del territori espanyol
 • Títol d'ocupació de l'habitatge (contracte de lloguer o escriptura de propietat)
 • Rebuts de lloguer o hipoteca, comunitat i altres justificants de despeses de la vivienda
 • Contractes de fiena i nòmines o Targeta de demandant de feina
 • Certificats de pensions o prestacions de l'INSS o SOIB o certificats negatius
 • Certificats de vida laboral, si ha fet feina en territori espanyol

Data darrera modificació: 31 de març de 2024