Publicador de continguts

Mercats.07 - Sol·licituds d'autorització de venda a mercats temporals fora de termini

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física o jurídica

Quan iniciar el tràmit?

El termini de presentació de sol·licituds per al cens dels respectius mercats és de l'1 al 30 de setembre dels anys senars.

Documentació a aportar

Si es presenta fora de termini: sol·licitud que especifiqui el mercat temporal artesanal o no artesanal, i la línia de venda, degudament emplenada (vegeu Full Informatiu). Pel que fa a les sol·licituds de mercats artesanals, hauran d'incloure carta d'artesà i dossier i/o fotografies dels productes a comercialitzar.

Si es presenta dins termini: sol·licitud específica degudament emplenada, a la qual s'han d'adjuntar els originals o les còpies autentificades de cada document que acrediti els criteris de puntuació per a l'adjudicació de les parades d'acord amb el barem aprovat.

Una vegada que el Servei de Mercats ha cridat la persona sol·licitant, n’ha de presentar la següent documentació:
a) DNI o NIE i/o permís de residència i feina en vigor (només per a estrangers).
b) Alta al règim corresponent de la Seguretat Social o acreditació documental que està al corrent de pagament de les cotitzacions. Aquesta informació es pot aconseguir d'ofici amb el consentiment de la persona interessada.
c) Alta a l'epígraf corresponent a venda ambulant del Cens de l'impost d'activitats econòmiques.
d) Documentació acreditativa de la subscripció d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscs personals i materials davant tercers derivats de l'exercici de l'activitat comercial com a venedor ambulant.
e) Una fotografia de mida carnet.
f) Declaració que es compleixen els requisits de l'article 60 del Reglament de serveis de mercats (imprès facilitat pel Servei de Mercats).

On sol·licitar-lo?

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8:30 h.  a 13.30 h. Telèfon al 971 71 94 07

Servei de Mercats Pl. de l'Olivar, 4, 1r pis (interior del mercat).

Oficina d'atenció al públic amb cita prèvia.

Preu i forma de pagament

Taxa per a la prestació de serveis a mercats públics municipal, concepte 316-05 . S'ha d'abonar una vegada atorgada la parada al mercat temporal.
La liquidació de la taxa l'expedeix el Servei de Mercats (plaça de l'Olivar, 4, 1a planta -interior del mercat) i  es paga a través de diferents entitats bancàries o per la seu electrònica de l’Ajuntament.

Normativa

  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999
  • Normativa sectorial en funció del producte de venda

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats.

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta.
Telèfon: 971 71 94 07
Mail: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Tenir capacitat jurídica per a contractar i no estar afectat per les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes a la normativa de contractació administrativa (art. 60 del Reglament de serveis de mercats).

Òrgan resolutori

Servei de Mercats.

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta.
Telèfon: 971 71 94 07
Mail: mercats@palma.cat

Observacions

Per a determinar les tarifes s'agafa com a base el metre lineal de façana de venda o servei. A les parades que fan cantó s'han de sumar els costats dels angles que formen.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Quan podré saber la meva posició al cens, segons la puntuació que hagi obtingut?
El cens es publica el febrer de l'any següent al que s'elabori, encara que s'aprova amb efectes a 31 de desembre de l'any de l'obertura.


Termini de presentació de sol·licituds dels respectius mercats: El termini de presentació de sol·licituds per al cens dels respectius mercats és de l'1 al 30 de setembre dels anys senars.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024