Publicador de continguts

Mercats.04 - Cessió de drets sobre autorització de venda a mercats o fires

Qui ho pot sol·licitar?

Titular de l’autorització del lloc de venda

Documentació a aportar

Documentació exigida a l'inici del procediment:

  • Sol·licitud, degudament emplenada
  • Acreditació de la relació de parentiu (el cedent ha d'acreditar les cotitzacions a la Seguretat Social fins a la cessió. Dita acreditació pot fer-se d’ofici si la persona interessada atorga el consentiment per a la consulta de les seves dades).

Documentació exigida en d'altres fases del procediment:

  • Fotografia de mida carnet.
  • Acreditació d’estar d'alta a la Seguretat Social. No caldrà la presentació d’aquesta informació si ens atorga permís per a la consulta de les seves dades personals.
  • Certificat de l'alta corresponent a l'epígraf fiscal de l'impost d'activitats econòmiques. No caldrà la presentació d’aquesta informació si ens atorga permís per a la consulta de les seves dades personals.
  • Documentació que acrediti la subscripció d'assegurança de responsabilitat civil.
  • Declaració jurada del compliment dels requisits de l'art. 60 del Reglament de serveis de mercats (document proporcionat pel Servei de Mercats).

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3 mesos

Normativa

  • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
  • Normes i barems de mercats de 1999
  • Normativa sectorial en funció del producte de venda

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats.
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser familiar directe o col·lateral fins a segon grau del titular de l'autorització de venda a mercats temporals o fires (pares, fills, germans i cònjuges).

Òrgan resolutori

Servei de Mercats.
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Puc cedir els drets sobre l'autorització a altres familiars? No, només e poden cedir els drets a pares, fills, germans i cònjuges, amb l'autorització prèvia del Servei de Mercats de l'Ajuntament de Palma.


Quins requisits ha de complir el nou cessionari? Els mateixos que en una nova autorització.


Hi ha un termini mínim entre dos canvis? Sí, entre dos canvis han d'haver transcorregut 6 mesos com a mínim.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024