Publicador de continguts

Mercats.09 - Suspensió de l'autorització per a la venda a mercats o fires per cura de fills, persones majors o per estudis (sol·licitud d'excedència)

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Documentació a aportar

  • sol·licitud general
  • acreditació del motiu: si són estudis, fotocòpia de la matrícula; si és cura de fills menors de 3 anys, fotocòpia del llibre de família; si és cura de persones majors, relació de parentiu i acreditació de la malaltia

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

· Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003

· normes i barems de mercats de 1999

· Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores

· Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de l'Estatut dels treballadors

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Titular de l'autorització per a la venda

Òrgan resolutori

Servei de Mercats

Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
A/e: mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Es concedeixen suspensions de l'autorització per altres raons? No, només es concedeixen per a cura de fills menors de 3 anys, per a estudis i per a cura de persones majors.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024