Publicador de continguts

Mercats.08 - Sol·licitud d'autorització i declaració responsable per mercats solidaris temporals

Qui ho pot sol·licitar?

ONG's, associacions ciutadanes o col·lectius sense finalitat de lucre legalment constituïts.

Documentació a aportar

  • Model normalitzat de "Sol·licitud d'autorització i declaració responsable per mercats solidaris temporals"
  • Descripció del projecte benèfic, humanitari o social, al finançament del qual s'hi destinarà íntegrament el benefici obtingut amb el mercat, havent-se de donar compte a l'Ajuntament del compliment del tal destí.

On sol·licitar-lo?

Preu i forma de pagament

 No estaran subjectes a la taxa d'ocupació les associacions o entitats inscrites al Registre d'entitats ciutadanes pels actes d'obtenció de fons o ajudes amb fins benèfics, sempre que s'acrediti aquesta destinació, encara que sigui posteriorment a la sol·licitud de llicència, (art. 2 Ordenança Fiscal reguladora - concepte 316.03).

Normativa

  • Ordenança municipal d'ocupació de via pública (art. 39)
  • Normativa sectorial en funció del producte de venda

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats.

Plaça de l'Olivar, 4, 3a planta. (Mercat de l'Olivar) 
Telèfon: 971 71 94 07
Mail: mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Servei de Mercats.

Plaça de l'Olivar, 4, 3a planta. (Mercat de l'Olivar) 
Telèfon: 971 71 94 07
Mail: mercats@palma.cat

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024