Publicador de continguts

Medi Ambient i Benestar Animal.01 - Sol·licitud de llicència per a la tinença de cans potencialment perillosos

Descripció

Llicència de cans potencialment perillosos: Pit Bull Terrier; Staffordshire Bull Terrier; American Staffordshire Terrier; Rottweiler; Dogo Argentino; Fila Brasileño; Tosa Inu; Akita Inu; els que reuneixin la majoria de les caracteristiques  descrites a l'annexII del RD 287/2002 de desenvolupament de la Llei d'animals potencialment perillosos i els que  a criteri del veterinari manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o animals

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques que tenguin un animal d'aquestes característiques

Documentació a aportar

Veure el document adjunt: Instruccions per a la tramitació de la llicència animals potencialment perillosos

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxes fixades per l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs, concepte 310,00.

Normativa

  • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos
  • Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999
  • Llei 1/1992,  de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà.
  • Decret 56/1994, de 13 de maig, que aprova el Reglament per al desenvolupament de la Llei 1/1992.

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Carrer Joan Maragall, núm. 3  (07006-Palma)
Tel.: 971225900. Ext. 6267 ó 6268
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser major d'edat i propietari o posseïdor de l'animal potencialment perillós

Òrgan resolutori

Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Carrer Joan Maragall, núm. 3  (07006-Palma)
Tel.: 971225900. Ext. 6267 ó 6268
Adreça electrònica: ecologia@palma.cat

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Una vegada obtinguda la llicència s'ha de sol·licitar la inscripció al Registre municipal d'animals potencialment perillosos dins els 15 dies següents de la seva obtenció. Tambe es pot sol.licitar juntament amb la llicencia . En aquest cas,  a més de la documentació per a a l'obtenció de la llicencia, s'ha de presentar el certificat de sanitat animal, subscrit per un/una veterinari/a col.legiat/da (es pot obtenir de qualsevol professional que estigui en situació d'alta en el col.legi oficial) .

La inscripció al Registre Municipal d'animals potencialment perillosos s'ha d'actualitzar anualment. S'ha d'acompanyar  la sol.licitud amb un certificat sanitari de l'animal expedit per un veterinari col.legiat. Quan s'actualitza la llicencia  no s'ha de tornar a sol.licitar la inscripció al Registre d'animals potencialment perillosos.

La vigencia de la llicencia es de 5 anys

Data darrera modificació: 4 d’abril de 2024