Publicador de continguts

Obres.02 - Llicència urbanística

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui promotora de l’actuació.

Documentació a aportar

1.    Sol·licitud que compleixi els requisits de l’article 252 del Reglament de la LUIB per a l’illa de Mallorca. 
2.    Projecte tècnic (visat si es tracta de Bàsic i d’Executiu).
3.    Fitxa resum:

 • En la memòria urbanística del projecte tècnic a què es refereix l’article 152.2 de la LUIB, s’hi ha d’incorporar una fitxa resum.
 • Aquesta fitxa ha de reflectir i ha de permetre una comparació directa entre els paràmetres que admet el planejament urbanístic aplicable i els corresponents a l’actuació projectada per a la qual se sol·licita la llicència, en els termes que estableix l’article 249.1 del Reglament de la LUIB. 
 • Aquesta fitxa ha d’anar acompanyada de la següent documentació gràfica: 
 • a. Un plànol de situació de la parcel·la o del solar on es pretén l’actuació projectada i que és l’objecte de la sol·licitud de llicència urbanística, prenent com a base el plànol d’ordenació del planejament que correspongui. 
 • b. Un plànol de situació de les edificacions dins la parcel·la o el solar, en el qual s’han d’acotar correctament tots els seus llindars. Ha d’incloure tant la situació de les edificacions com les separacions entre aquestes i amb els llindars. 
 • La representació gràfica s’ha de dur a terme prenent com a base el plànol cadastral que correspongui, a una escala mínima d’1:1.000 si es tracta de sòl urbà o de sòl urbanitzable directament ordenat; o d’1:5.000 si es tracta de sòl rústic. 
 • En cas de discrepància entre la realitat física i la documentació cadastral, aquesta discrepància s’ha de superposar.  

Així mateix, en la memòria urbanística s’ha d’indicar la normativa sectorial que resulti aplicable a l’actuació projectada i justificar el seu compliment
4.    Qüestionari d’estadística de l’edificació i habitatge del Ministeri de Foment.
5.    Fotografia de l’esquerra i una de la dreta de la façana del solar, en la qual apareguin els edificis veïns. 
6.    Estudi de seguretat i salut (si es presenta Bàsic i Executiu).
7.    Nomenament de la direcció facultativa (si es presenta Bàsic i Executiu).
8.  Gestió de residus: resguard de dipòsit de la fiança del Consell de Mallorca, contracte amb MacInsular, avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originen (si es presenta Bàsic i Executiu).
9.    Projecte de la infraestructura comuna pròpia per a l’accés als serveis de telecomunicacions (si s’escau).
10.  Projecte preliminar d’activitats (si s’escau).
11. Documentació (PRESOL·LICITUD tramitada a la seu electrònica d’AESA) perquè l’Ajuntament tramiti l’autorització AESA (si s’escau).
12.  Autoritzacions prèvies sectorials.
13.  Acreditació de la representació, si s’escau.

 

PER A OBRES QUE NO REQUEREIXEN PROJECTE TÈCNIC:

 • plànol de situació
 • pressupost desglossat
 • croquis de les obres a realitzar

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Art. 14. 2 Llei 39/2015: En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

 • a) Les persones jurídiques.
 • b) Les entitats sense personalitat jurídica.
 • c) Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu, s’entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Termini de tramitació

3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa per llicència urbanística i impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO). La quantia de la taxa i de l’impost està fixada a l’Ordenança municipal fiscal de l’any en curs, conceptes 312-00 i 282-00.

Normativa

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.
 • Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
 • Reglament general de la Llei d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27/12/2006).
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per decret de 17 de juny de 1955.
 • Pla general del municipi de Palma, aprovat el 28/04/2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023).
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de les Normes urbanístiques –Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006).
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’higiene i instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació.
 • Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (BOIB núm. 157, de 29 d’octubre de 2010).
 • Resolució d’inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.
 • Altra normativa aplicable segons el cas (plans directors sectorials, pla territorial insular...).

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18, baixos, 07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat
Atenció telefònica administrativa de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Atenció telefònica amb els tècnics: dilluns de 12 a 14 h
Cita amb els tècnics a través del web municipal

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser el representant, en cas d'empresa o associació.

Òrgan resolutori

Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18, baixos, 07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549
obres@palma.cat
Atenció telefònica administrativa de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Atenció telefònica amb els tècnics: dilluns de 12 a 14 h
Cita amb els tècnics a través del web municipal

Més informació

Què puc fer per a saber l’estat de tramitació del meu expedient? Posar-vos en contacte amb el Departament d’Obres i Qualitat de l’Edificació a través de l’adreça electrònica obres@palma.cat.

Òrgan resolutori: Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma

Efectes de silenci: Positiu, amb l’excepció prevista a l’article 5.2 de la LUIB:
“En cap cas es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la legislació, l’ordenació territorial o el planejament urbanístic”. 

Final de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. Es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció de la notificació. També es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació.

La resolució expressa s’ha de notificar en el termini màxim de tres mesos des que la sol·licitud s’hagi realitzat, acompanyada de tota la documentació exigida (article 255 del Reglament de la LUIB per a l’illa de Mallorca), i sense perjudici de la suspensió del termini en els termes de l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (art. 151 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears).

Data darrera modificació: 11 d’abril de 2024