Publicador de continguts

Obres.09 - Llicència urbanística per a legalització

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que sigui promotora de l’actuació.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud que compleixi els requisits de l’article 252 i 266 del Reglament de la LUIB per a l’illa de Mallorca. 
 • Projecte tècnic visat si l’actuació requereix projecte i, en qualsevol cas, el plànol de l'estat actual de l'edificació o la construcció amb indicació de les obres que són objecte de possibilitat de legalització i dels elements o les obres que s'han de demolir, si s’escau; s'hi ha d'incorporar el cost d'execució material de l'obra o de l'actuació que es legalitza.  
 • Així mateix, les sol·licituds han d'incloure un certificat de personal tècnic competent sobre el compliment de les condicions de seguretat, funcionalitat i habitabilitat exigides per la normativa d'aplicació i les fotografies actualitzades de l'actuació que s'ha de legalitzar.
 • Qüestionari d'estadística de l'edificació i habitatge del Ministeri de Foment. 
 • Una fotografia de l'esquerra i una de la dreta de la façana del solar, en la qual apareguin els edificis veïns. 
 • El pressupost desglossat. 
 • Acreditació de representació, si s’escau. 

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Art. 14.2 de la Llei 39/2015: En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. 

Termini de tramitació

3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa de llicència urbanística i impost de construccions, instal·lacions i obres (ICO).
Ordenança municipal fiscal de l'any en curs, conceptes 312-00 i 282-00.

Normativa

 • Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 • Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. 
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB). 
 • Reglament general de la Llei 12/17, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB). 
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears. 
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27/12/2006). 
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per decret de 17 de juny de 1955. 
 • Pla general del municipi de Palma, aprovat el 28/04/2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023). 
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 02/02/1999) i modificació de les Normes urbanístiques –Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30/11/2006). 
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre). 
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació. 
 • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març). 
 • Resolució d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005). 
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació. 
 • Altra normativa aplicable segons el cas (plans directors sectorials, pla territorial insular...). 

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18, baixos, 07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549 
obres@palma.cat 

Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h 
Cita amb els tècnics a través del web municipal 

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Departament d'Obres i Qualitat de l'Edificació
Av. de Gabriel Alomar, 18, baixos, 07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - ext. 8549 
obres@palma.cat 

Atenció telefònica administrativa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Atenció telefònica amb els tècnics, dilluns de 12 a 14 h 
Cita amb els tècnics a través del web municipal 

Observacions

La resolució expressa s’ha de notificar en el termini màxim de tres mesos des  que la sol·licitud s’hagi realitzat, acompanyada de tota la documentació exigida (article 255 del Reglament de la LUIB per a l’illa de Mallorca), i sense perjudici de la suspensió del termini en els termes de l’article 22 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (art. 151 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears). 


Òrgan resolutori: Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma 

Final de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. Es pot presentar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la recepció de la notificació. També es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació. 

Efectes de silenci

No n'aplica

Més informació

Què pot passar si es duen a terme obres en situació d'il·legalitat (sense llicència)?  S'imposen sancions segons la gravetat de l'incompliment normatiu: demolició de les obres i restauració de la situació anterior, multes (aquestes es calculen aplicant un percentatge sobre el pressupost que valoren els tècnics municipals en la inspecció de les obres realitzades il·legalment), o legalització en cas que sigui possible. 

Data darrera modificació: 11 d’abril de 2024