Publicador de continguts

IVTM.06 - Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat

Descripció

L'Ordenança municipal preveu l'exempció de la quota de l'impost per als vehicles matriculats a nom de persones amb minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33%

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars d'un vehicle, que tinguin el reconeixement legal d'un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%

Observació: l'exempció per discapacitat no és aplicable a més d'un vehicle simultàniament.

Documentació a aportar

  • sol·licitud d'exempció de l'impost per als vehicles de persones amb discapacitat (IVTM.06)
  • fotocòpia del permís de circulació
  • fotocòpia del CERTIFICAT de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o de l'IMSERSO
  • Pels als casos amb dret a devolució, qualsevol document bancari que acrediti la titularitat i el número de compte corrent, que ha de ser el mateix que el titular del vehicle

En casos de canvi de vehicle:

  • sol·licitud d'exempció per discapacitat (comunicació de canvi de vehicle) IVTM.06 bis

On sol·licitar-lo?

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (art. 3.1.e).

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Acreditar el grau de discapacitat amb el CERTIFICAT emès per l'òrgan component de la Comunitat Autònoma o de l'IMSERSO.

Quan puc demanar la exempció?

  • Art. 3.2. Abans que finalitzi el període de pagament voluntari del rebut. L'any 2022 aquest període és del 14 de març al 31 de maig. Una vegada finalitzat aquest període es reconeixerà l'exempció per a l'exercici següent. Quan es tracta de vehicles nous donats d'alta a la DGT es reconeix per a l'exercici en vigor si es demana en el període d'un mes des de la data de matriculació.
  • Si l'exempció se sol·licita quan ha transcorregut el termini la seva concessió té efectes en el període impositiu següent.

Més informació

Qui tramita la sol·licitud?
Secció d'IAE i IVTM
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 1r pis
adreça electrònica: vehicles@palma.cat
telèfon 971 225900 ext. 1014-1015-1037-1039

Com sabré si m'han concedit l'exempció? Totes les resolucions es notifiquen.

Puc reclamar? Es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el Regidor de l'Àrea d' Economia, Hisenda i Innovació, o reclamació economicoadministrativa dirigida al Tribunal Economicoadministratiu Municipal de l'Ajuntament de Palma. Per tramitar la reclamació faci clic aquí

Data darrera modificació: 31 de març de 2024