Publicador de continguts

IVTM.01 - Altes a l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Descripció

Cal fer el pagament de l'autoliquidació d'aquest Impost per matricular un vehicle nou, i també per matricular a Espanya vehicles que provenen de l'estranger.

Qui ho pot sol·licitar?

  • Persones físiques empadronades a Palma
  • Persones jurídiques que tinguin el seu domicili social o el de la seva sucursal al municipi de Palma que hagin de matricular un vehicle nou a la Prefectura de Tránsit

Documentació a aportar

Tingueu a mà:

On sol·licitar-lo?

  • Per Internet en aquesta pàgina web (sense certificat) 

1: Seleccionar l'opció de " Autoliquidació d'IVTM"
2: Emplenar formulari i confirmar les dades
3: Fer el pagament per internet (targeta bancària) o si ho preferiu, podeu imprimir l'autoliquidació per fer el pagament en persona en una entitat bancària.
Segons l'opció de pagament que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:
Si pagueu per internet, haureu acabat el tràmit. Imprimiu el justificant de pagament per continuar amb la gestió de matriculació del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit.
Si preferiu pagar en persona, imprimiu els fulls d'autoliquidació i porteu-lo a una entitat bancària col·laboradora. Una vegada hagueu pagat l'impost, podreu continuar amb la gestió de matriculació del vehicle.

Per iniciar l'autoliquidació clicau aquí

Preu i forma de pagament

L'impost de vehicles té tarifes anuals que en el cas d'altes noves se prorrategen per trimestres. Les tarifes se troben a l'Annex de l'Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Palma de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), concepte 113.00.

Normativa

  • RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Més informació

Per gaudir d'exempció/bonificació del pagament de l'impost d'IVTM, cal fer primer el pagament de l'autoliquidació i després presentar sol·licitud d'exempció/bonificació i, si s'escau, se tramitarà la devolució en els casos que legalment corresponguin aquestes exempcions/bonificacions.
S'haurà d'acompanyar del document de Tresoreria per obtenir la devolució.

Data darrera modificació: 6 de març de 2024