Publicador de continguts

IVTM.00 - INFORMACIÓ sobre la eliminació de la bonificació per a vehicles de més de 25 anys

Descripció

Fer pública la Instrucció de Servei de 20/02/20 sobre l'eliminació de la bonificació per a vehicles de més de 25 anys de l' l'Impost de vehicles de tracció mecànica

Normativa


RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals/Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica .

Data darrera modificació: 29 de maig de 2023