Publicador de continguts

Infraestructures.01 - Autorització a tercers per a actuar sobre elements públics

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

 • Sol·licitud.
 • Foto, plànol, croquis de la situació (segons el cas).

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
 • Reglament municipal d'organització i funcionament (Ajuntament de Palma)
 • Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local

Qui tramita la sol·licitud?

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

Camí del Reis, 400 (Son Pacs)

 Tel. 971 76 48 00


A/el: SACOV@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser interessat, segons les condicions de l'art. 31 de la Llei 30/1992:

 • titular de drets o interessos legítims individuals o col·lectius
 • qui, sense haver iniciat el procediment, tingui drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti
 • aquell els interessos legítims, individuals o col·lectius del qual puguin resultar afectats per la resolució i es personi en el procediment abans que s'hagi dictat la resolució definitiva

Òrgan resolutori

Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat

Camí del Reis, 400 (Son Pacs)

 Tel. 971 76 48 00


A/el: SACOV@palma.cat

Observacions

No hi ha taxes ni imposts, però l'interessat ha de presentar un aval pels possibles danys que pugui causar l'actuació a realitzar.
La quantia de l'aval és la de l'import del bé afectat.

Es requereix informe previ favorable del Departament d'Infraestructures (servei que pertoqui segons petició)

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 6 de març de 2024