Publicador de continguts

Informació urb.02 - Certificació per a obtenir la cèdula d'habitabilitat

Descripció

Certificat municipal necessari per a obtenir la Cèdula d’habitabilitat per carència, tràmit previ a la tramitació de la cèdula davant el Consell de Mallorca.
La Cèdula d’habitabilitat per carència és expedida pel Consell de Mallorca, en el cas d’obres finalitzades abans de l’1 de març de 1987 i que no disposen de cèdula, ni de primera ocupació ni de renovació.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud.
 • Justificant d’abonament de la taxa prevista a l’Ordenança fiscal de l’any en curs (concepte fiscal 310). Autoliquidació de 52,88 €.
 • Referència cadastral (acreditada amb un document cadastral o una fotocòpia del rebut de l’IBI).
 • Plànol de l’edificació actual, amb distribució i usos inclosos, amb indicació d’altura lliure interior, cotes generals i superfície total útil o construïda a escala 1:100.
 • En el cas d’edificació aïllada, plànol de la parcel·la íntegra amb totes les edificacions existents.
 • Fotografies actuals de l’exterior de l’edificació.
 • Fotocòpia de l’escriptura d’obra nova i/o de la divisió horitzontal anterior a 1 de març de 1987 (en cas que sigui necessari, es pot sol·licitar un certificat literal del Registre de la Propietat o una fotocòpia d’aquest certificat, acreditatiu de la descripció de l’immoble i de les inscripcions, anteriors i posteriors a 1 de març de 1987).

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Termini de tramitació

1 mes

Preu i forma de pagament

Taxa de l'ordenança fiscal de l'any en curs (concepte 310). 

Forma pagament: autoliquidació

 • Presencialment: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, l’entrega l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) a la persona interessada, quan es presenta la sol·licitud del tràmit.
 • Telemàticament: el document d’autoliquidació, per a fer el pagament, s’envia per correu electrònic a la persona interessada, quan es presenta la sol·licitud del tràmit.

Normativa

 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament, higiene i instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat.
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB). 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei d’Informació i Atenció Urbanística
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t
07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127 
Horari: de 9 a 13 h de dilluns a divendres
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat 

Requisits

Presentar escriptura pública de representació de la persona jurídica.

Òrgan resolutori

Servei d’Informació i Atenció Urbanística
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t
07006 Palma 
Tel. 971 22 59 00 - extensió 8127 
Horari: de 9 a 13 h de dilluns a divendres
Adreça electrònica: guia2014@palma.cat 

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

A les sol·licituds, s’ha d’indicar el local o l’habitatge i la situació, el carrer i el número postal.

La persona interessada ha d’indicar telèfon de contacte i signar tota la documentació.

Forma d’iniciació del tràmit: A instancia de part .

Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024