Publicador de continguts

IEE 02. Acreditació de rehabilitació integral

Descripció

El procediment consisteix a acreditar les obres de rehabilitació integral a determinats edificis per a quedar exempt de presentar l'informe d'IEE.

L'única rehabilitació (R) que eximeix de presentar l'informe d'IEE és la REHABILITACIÓ INTEGRAL. Si un immoble ha estat objecte d'una rehabilitació o reforma parcial o total continua estant obligat a presentar l'informe d'IEE en la data pertinent (depenent de la data de construcció original de l'immoble).

Definició de rehabilitació integral: Es consideren rehabilitació integral d'un edifici les obres que s'ajusten a tot l'estipulat com a rehabilitació en el planejament o la normativa municipal vigent i, si no n'hi ha, quan la quantia econòmica (pressupost d'execució material) de les obres supera el 75% de la quantitat que suposaria realitzar aquesta mateixa obra de nova planta l'any en què es va sol·licitar la llicència (segons valoració amb mòduls de la construcció) i, a més, les seves característiques constructives permeten suposar que l'ús, la funció i les condicions de construcció han assolit una situació equivalent al seu primer estat de vida. (VEURE DEFINICIÓ DE REHABILITACIÓ INTEGRAL A L'ANNEXE 1.17 DE L'ORDENANÇA)

Conseqüències de l'incompliment:

No presentar la documentació que acredita la rehabilitació integral en els terminis prevists pot donar lloc a l'inici d'un procediment sancionador regulat a l'art. 13 de l'Ordenança.

Qui ho pot sol·licitar?

Propietaris de l'immoble rehabilitat integralment

Quan iniciar el tràmit?

Segons el terminis de la disposició addicional segona de l'Ordenança, en funció de l'any original de construcció de l'immoble. Això no obstant, l'acreditació de rehabilitació integral es pot presentar abans d'aquesta data si el propietari ho considera oportú.

 • 2015 Edificis construïts fins el 1965 (inclòs) i que no varen presentar l'ITE
 • 2016 Edificis construïts el 1966
 • 2017 Edificis construïts el 1967
 • 2018 Edificis construïts el 1968
 • 2019 Edificis construïts el 1969 + construïts abans de 1900 i/o catalogats
 • 2020 Edificis construïts el 1970 + construïts entre 1900 -1910
 • 2021 Edificis construïts el 1971 + construïts entre 1911 -1930
 • 2022 Edificis construïts el 1972 + construïts entre 1931 -1940
 • 2023 Edificis construïts el 1973 + construïts entre 1941 -1950
 • 2024 Edificis construïts el 1974 + construïts entre 1951 -1960
 • 2025 Edificis construïts el 1975 + construïts entre 1961 -1965
 • 2026 Edificis construïts el 1976 + construïts el 1966 (2n informe)

Documentació a aportar

 • Certificat original expedit pel tècnic competent que acrediti que s'han fet obres de rehabilitació integral a l'immoble, incloent-hi els elements comuns de l'edifici (estructures, façanes i cobertes); i esmentant expressament l'expedient de llicència amb el qual s'executaren les obres i l'obtenció del certificat final d'obra municipal.

Una vegada presentat aquest certificat, els tècnics municipals comproven les dades.

On sol·licitar-lo?

A qualsevol OAC (Registre).

Normativa

 • Ordenança municipal de l'INFORME D'AVALUACIÓ D'EDIFICIS (IEE), aprovada pel Ple de l'Ajuntament el 30 d'abril de 2015, publicada al BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015 i amb data d'entrada en vigor el 17 de maig de 2015.
 • Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (LOUS)
 • Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes
 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
 • Reglament de la Gerència d'Urbanisme
 • Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local
 • Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 127, d'11 de setembre de 2004)
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca

Suport tècnic:

Mètode simplificat de càlcul del pressupost de referència sobre la base dels costs de la construcció tipus a les Illes Balears (per al càlcul del percentatge de rehabilitació).

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edifícis
Servei de Protecció de l'Edificació i Inspecció Tècnica d'Edifícis

Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Te. 971 22 59 00, ext. 8223

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Departament de Disciplina i Seguretat dels Edifícis
Servei de Protecció de l'Edificació i Inspecció Tècnica d'Edifícis

Av. de Gabriel Alomar, 18 (2a planta)

07006 Palma

Te. 971 22 59 00, ext. 8223

Observacions

Amb l'acreditació per part dels propietaris de la rehabilitació integral de l'immoble i el vistiplau municipal queda exempt de presentar l'informe IEE. En aquests supòsits la data del certificat municipal de final de l'obra de rehabilitació integral es té com a data d'inici de l'antiguitat de l'edifici als efectes d'aquesta Ordenança i s'ha de presentar un informe d'avaluació d'edificis al cap de cinquanta anys des d'aquella data.

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 6 de març de 2024