Publicador de continguts

ICIO.02 Informació sobre la bonificació per l'informe d'avaluació d'edificis (només pels ICIOS pagats abans de 2023), sol·licitud, representació +ordenança ICIO

Descripció

És una bonificació aplicable a l'ICO, per a construccions, instal·lacions o obres derivades de l'IEE. Consisteix en la devolució del 95% de la quantia abonada per l'impost i s'ha de sol·licitar amb una instància degudament complimentada.

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu de l'impost

Documentació a aportar

  • Sol·licitud presentada a l'Ajuntament una vegada acabades les obres derivades de l'IEE i presentat l'annex 3 davant el Negociat d'ITE perquè informi si totes les obres són de l'IEE. 
  • Presentació d'un certificat de titularitat del compte corrent, o bé, el full de transferència bancària que està disponible al web municipal o en les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC), degudament signat i segellat pel banc.

On sol·licitar-lo?

Normativa

Art. 5.6 Ordenança Fiscal de l'Impost sobre construccions, instal·laciones i obres.

Requisits

  • Ser el subjecte passiu de l'impost 
  • Haver finalitzat les obres de la IEE i acreditar-ho davant el Negociat d'ITE 
  • No tenir deutes municipals pendents en periode executiu

Observacions

En el cas que en el pressupost hi hagués diferents partides, la bonificació només serà aplicable a la partida de les obres obligatòries per IEE. 

Per poder resoldre les sol·licituds presentades, és obligatori que estiguin degudament complimentades i que s'adjunti tota la documentació acreditativa de la instal·lació. En cas contrari, es procedirà al seu arxivament, conforme la normativa legal.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024