Publicador de continguts

ICIO.01 Informació sobre la bonificació per la instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, sol·licitud, representació +ordenança ICIO

Descripció

És una bonificació aplicable a l'ICO, per a sistemes per a l'aprofitament elèctric o tèrmic mitjançant energia solar no obligatoris. S'ha de sol·licitar amb una instància, quan ja s'ha pagat l'Impost, la devolució del 95% de l'import.

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu de l'impost

Documentació a aportar

Certificació emesa per tècnic competent que acrediti que es tracta de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no obligatoris. 

En el cas d'instal·lacions que incloguin col·lectors, el document que acrediti la seva homologació expedit per l'Administració corresponent. 

Presentació d'un certificat de titularitat del compte corrent, o bé, el full de transferència bancària que està disponible al web municipal o en les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC), degudament signat i segellat pel banc.

On sol·licitar-lo?

Requisits

  • Ser el subjecte passiu de l'impost
  • Certificació emesa per un tècnic competent que acrediti que es tracta de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no obligatoris
  • En el cas d'instal·lacions per a la producció de calor, la bonificació estarà condicionada a que incloguin col·lectors que disposin de la homologació corresponent per l'Administració competent (Conselleria d'Indústria o equivalent).
  • No tenir deutes municipals pendents en periode executiu

Més informació

En el cas que en el pressupost hi hagués diferents partides, la bonificació només serà aplicable a la partida de la instal·lació d'aquest sistema. 

Per poder resoldre les sol·licituds presentades, és obligatori que estiguin degudament complimentades i que s'adjunti tota la documentació acreditativa de la instal·lació. En cas contrari, es procedirà al seu arxivament, conforme la normativa legal.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024