Publicador de continguts

IBI.06 - CITA PRÈVIA IBI

Descripció

L'atenció al públic es farà amb cita prèvia. Abans de personar-se a les oficines de l'IBI cal prioritzar la consulta per correu electrònic, la consulta telèfonica o demanar cita prèvia.

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu del'impost (titular de l'immoble) o la persona que el/la representa interessada en obtenir informació sobre la situació d'un immoble i/o gestionar o tramitar actuacions relatives a l'impost sobre bèns immobles (IBI).

Documentació a aportar

DNI del subjecte passiu i en cas del/de la representant autorització que l'acrediti. Segons el cas, escriptura notarial o nota simple del Registre de la Propietat, còpia del rebut de l'IBI, documentació del compte bancàri, poder notarial, certificats, o qualsevol altre document que faciliti la identificació del bé immoble sobre el que es realitza la consulta.

On sol·licitar-lo?

Al portal de l'Ajuntament de Palma www.palma.cat  o per telèfon al núm. 971 225 900

Exts. 1024, 1033, 1052 o 1542.

Preu i forma de pagament

0€

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens immobles de l'any en curs; Text refós de la llei d'hisendes locals aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei del Cadastre immobilitari aprovat per RD 1/2004, de 5 de maç

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

* Només pot accedir a les dependències municipals una sola persona amb documentació que l'acrediti com a titular del rebut de l'IBI, o be com a representant. Exepcionalment poden personar-se dues persones en e cas de persones majors, persones amb infants o persones estrangers acompanyades d'un/a traductor/a.

* De manera excepcional, poden personar-se dues persones en el cas de persones majors, persones amb infants o persones extrangeres

Observacions

Puc sol·licitar una cita per telèfon ?

Sí, en el cas que no disposi de correu electrònic es pot sol·licitar cita prèvia al telèfon núm. 971 225 900 ext. 1024, 1033, 1052 o 1542.

En el cas de ser cotitular de l'immoble però no el/ la titular del rebut, puc obtenir informació de l'immoble ?

 Les dades tributàries són dades protegides, per tant únicament es facilitarà informació al titular del rebut o a la persona que el representa degudament autoritzada

Més informació

Com accedir a les oficines de l'IBI:

Amb cita prèvia.

Si no teniu cita prèvia l'atenció al públic es farà atenent a la disponibilitat de l'oficina i només per donar cita.

Data darrera modificació: 22 de febrer de 2024