Publicador de continguts

IBI.05 - Bonificació per aprofitament tèrmic o elèctric article energia solar 18.2 ordenança IBI Palma

Descripció

És una bonificació aplicable als rebuts d'IBI, quan s'han fet instal·lacions de sistemes no  obligatoris per a l'aprofitament elèctric o tèrmic  mitjançant energia solar

Qui ho pot sol·licitar?

  • Els subjectes passiu de l'impost segons el previst als articles 2 i 5 de l'Ordenança (concessionaris, superficiaris, usufructuaris i propietaris).

Documentació a aportar

  • Certificació emesa per tècnic competente que acrediti que es tracta de sistemes generals no obligatoris  per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar
  • En el cas d'instal·lacions per a la producció de calor, la bonificació estarà condicionada a que aquestes incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent (Conselleria d'Industria o equivalent)
  •  S'haurà d'aportar còpia de la comunicació prèvia d'obres,  justificant de pagament de la Taxa de serveis urbanístics i  de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  • En el cas que s'actui amb representant, s'haurà d'aportar el document justificatiu de la representació. Es pot fer servir el model que hi ha penjat al web municipal del Departament Tributari 

On sol·licitar-lo?

A través del Registre general de l'Ajuntament de Palma, a una oficina d'atenció a la ciutadania (OAC), en un altre registre de qualsevol Administració Pública o per Registre electrónic (art. 16 Llei 39/2015, d' 1 d' octubre). 

En el cas de persones jurídiques, és obligatori fer-ho per registre electrònic 

Procès de tramitació

S'ha de demanar per escrit o bé, es pot fer servir el model de sol·licitud que hi ha disponioble al web municipal 

En tot cas, és obligatori la identificació del subjecte passiu, la identificació de l'immoble amb adreça i referència cadastral i que es tracti de sistemes d'instal·lació no obligatòria

Aquesta bonificació és d'aplicació als sis exercicis següents al de la seva instal·lació. 

Termini de tramitació

6

Preu i forma de pagament

0€

Normativa

Article 18.2 Ordenança fiscal IBI i 74.5 del Text refós de la Llei d'hisendes locals

Qui tramita la sol·licitud?

La secció d'IBI, adscrita al Departament Tributari

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

  • Certificació emesa per un tècnic competent que acrediti que es tracta de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no obligatoris
  • En el cas d'instal·lacions per a la producció de calor, la bonificació estarà condicionada a que incloguin col·lectors que disposin de la homologació corresponent per l'Admnistració competent (Conselleria d'Indústria o equivalent)
  • L'import acumulat de la bonificació durant els sis períodes de gaudiment per als bens immobles d'ús residencial no podrà ser superior al 100% del cost de la instal·lació sense IVA, i, en el cas d'immobles d'ús no residencial, no podrà ser superior al 50% del cost de la instal·lació, sense IVA
  • No tenir deutes municipals pendents en periode executiu. Aquest requisit serà revisat cada exercici, per tant, es pot perdre la bonificació si hi ha deutes pendents en qualsevol exercici de gaudiment de la bonificació.
  • En el cas d'habitatges en règim de propietat horitzontal on es faci una instal·lació compartida per subministrar energia a tots o alguns d'ells, gaudiran de la mateixa bonificació i s'aplicaran els mateixos requisits. En aquest cas, només es podran beneficiar els habitatges vinculats a la instal·lació, per la qual cosa, hauran d'aportar la relació de propietaris partícips de la instal·lació i l'import de la bonificació no podrà superar el cost de la participació econòmica de cada propietari

Òrgan resolutori

La secció d'IBI, adscrita al Departament Tributari

Efectes de silenci

Desestimatori

Més informació

De quin descompte em puc beneficiar? D'un descompte del 50% de la quota íntegra de l'impost durant sis exercicis amb els següents límits: per als bens immobles d'ús residencial no podrà ser superior al 100% del cost de la instal·lació sense IVA, i, en el cas d'immobles d'ús no residencial, no podrà ser superior al 50% del cost de la instal·lació, sense IVA. 
Com puc saber si m'han concedit la bonificació? Totes les peticions es notifiquen, tant si es concedeix com si es denega la petició.
Poden denegar la bonificació? L'Ajuntament denegarà la concessió de la bonificació quan no se justifiquin els requisits per al seu reconeixement. 
Quan comença la bonificació? Aquesta bonificació és d'aplicació els sis exercicis següents al de la seva instal·lació. Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què se sol·liciti.
Quan s'ha d'abonar el rebut bonificat? El període de pagament és el mateix que el dels rebuts sense bonificació. Se pot consultar el calendari del contribuent a l'enllaç: Calendari contribuent

Puc domiciliar el rebut?  Si, amb els mateixos tràmits com si no estigués bonificat. Per a més informació: https://www.atib.es/
Puc acollir-me al sistema especial de pagament? Si, amb els mateixos tràmits com si no estigués bonificat. 

Data darrera modificació: 22 de febrer de 2024