Publicador de continguts

IBI.04 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a empreses de construcció, urbanització i promoció immobiliaria

Descripció

L'ordenança municipal preveu un descompte en la quota de l'IBI per a empreses de construcció, urbanització i promoció immobiliaria que compleixin els requisits establerts a la normativa.

S'entenen com obres de rehabilitació les d'adequació, les de millora de les condicions d'habitabilitat o les de redistribució de l'espai interior que mantinguin les característiques estructurals de l'edifici.

Qui ho pot sol·licitar?

  • Les empreses de construcció, urbanització i promoció immobiliaria tant d'obra nova com de rehabilitació.

Documentació a aportar

Abans de l'inici de les obres

  • Sol·licitud en formulari normalitzat.
  • Identificació de l'immoble indicant la ubicació i la referencia cadastral. En el cas que encara no s'hagi inscrit a la base de dades cadastrals cal aportar una copia de l'escriptura de compravenda.
  • Certificació de l'administrador de la societat que acrediti que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat de l'empresa.
  • Acreditació de que l'empresa es dedica a l'actividad d'urbanització, construcció i promoció immobiliaria, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
  • Certificat del tècnic-director de les obres visat pel col·legi oficial competent en el que hi consti que no s'han iniciat les obres.

On sol·licitar-lo?

Termini per presentar la sol·licitud: S'ha de sol·licitar ABANS de l'inici de les obres

Preu i forma de pagament

0€

Normativa

Article 17 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre bens immobles

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

  • Ostentar la titularitat de l'immoble
  • Que l'immoble pel qual es demana la bonificació no formi part de l'immobilitzat de l'empresa.

Més informació

De quin descompte em puc beneficiar? D'un descompte del 90% de la quota íntegra de l'impost

Com puc saber si m'han concedit la bonificació? Totes les peticions es notifiquen, tant si es concedeix com si es denega la petició.

Poden denegar la bonificació?  L'Ajuntament denegarà automàticament la concessió de la bonificació quan tingui constància a través de qualsevol mitja que les obres d'urbanització o construcció efectiva sobre els immobles en els que recau el benefici fiscal s'hagin iniciat abans de la data de la sol·licitud.

Quan comença la bonificació?  Comença des del període impositiu següent a aquell en el que s'iniciïn les obres d'urbanització o construcció efectiva, sense que en cap cas pugui excedir de tres períodes impositius.

Quan s'ha d'abonar el rebut bonificat?  El període de pagament és el mateix que el dels rebuts sense bonificació, normalment entre el 15 de setembre i el 15 de novembre.

Puc domiciliar el rebut?  Si, amb els mateixos tràmits com si no estigués bonificat.

Puc acollir-me al sistema especial de pagament? Si, amb els mateixos tràmits com si no estigués bonificat.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024