Publicador de continguts

IBI.02 - Impost de Bens Immobles. Bonificació per a famílies nombroses

Descripció

L'ordenança municipal preveu un descompte en la quota de l'IBI per a famílies nombroses que compleixin els requisits establerts a la normativa.

Qui ho pot sol·licitar?

  • Els contribuents que tinguin el títol de família nombrosa i únicament per al seu domicili habitual. S'enten com a domicili habitual l'immoble d'ús residencial on estiguin empadronats tots els membres que figuren al títol de família nombrosa. N'estan exemptuats els supòsits de nul·litat, separació o divorci, en qué només cal que estigui inclòs en el títol de família nombrosa el cònjuge que per declaració judicial ferma tingui atribuït l'ús de l'habitatge familiar.

Documentació a aportar

  • Sol·licitud en formulari normalitzat
  • Còpia compulsada del Títol de família nombrosa, vigent a l'1 de gener de l'any pel qual es demana la bonificació
  • En el cas de nul·litat matrimonial, separació o divorci, còpia de la sentència judicial ferma que justifiqui la falta d'empadronament d'un dels cònjuges
  • En el cas de l'adquisició de l'habitatge durant l'exercici anterior, còpia de l'escriptura de compravenda de l'immoble
  • Identificació de l'immoble pel qual es demana la bonificació.

On sol·licitar-lo?

Termini per presentar la sol·licitud: de l'1 de gener al 31 de març.

Preu i forma de pagament

0€

Normativa

Article 19 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre bens immobles

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

  • Ser titular o co-titular del títol de família nombrosa, vigent a l'1 de gener de l'any pel qual es demana la bonificació.
  • Ser el/la titular o el/la cotitular de l'immoble per ser el propietari/ària, usufructuàri/a o perquè ho ha dictat una sentència judicial ferma.
  • El subjecte passiu de l'impost ha d'estar empadronat l'1 de gener al domicili habitual de la família pel qual es demana la bonificació.
  • No tenir deutes tributaris en període executiu.

Més informació

De quin descompte em puc beneficiar?  La bonificació, varia segons el valor cadastral de l'immoble d'acord amb els percentatges següents:
Valor cadastral fins a 100.000 euros, la bonificació és del 90%
Valor cadastral fins a 125.000 euros, la bonificació és del 75%
Valor cadastral fins a 150.000 euros, la bonificació és del 50%
Valor cadastral fins a 200.000 euros, la bonificació és del 25%
Valor cadastral superior a 200.000 euros, no gaudiran de bonificació.

He de demanar la bonificació cada any?  No cal, un pic concedida la bonificació es prorrogarà sense que resulti necessària una nova sol·licitud, sempre que es mantinguin les condicions per les quals es va concedir.

I si canvio de domicili?  La variació de domicili que constitueixi l'habitatge habitual de la família exigirà la presentació d'una nova petició de bonificació.

Com sabré si m'han concedit la bonificació?  Totes les resolucions es resolen i notifiquen, tant si s'han concedit com si no.

Com s'aplica la bonificació?  La bonificació reconeguda es descomptarà de la quota del rebut de l'IBI

Quan es paga el rebut de l'IBI bonificat?  El període de cobrament és el mateix que un rebut sense bonificació, del 12 de setembre al 18 de novembre

Puc domiciliar el rebut?  Si, amb els mateixos tràmits com si no estigués bonificat

Puc acollir-me al sistema especial de pagament? Si, amb els mateixos tràmits com si no estigués bonificat.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024