Publicador de continguts

Govern interior.07 - Llicència expositors situats a la façana

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física o jurídica

Documentació a aportar

  • Croquis de l’expositor en el que figurin les mesures exactes.
  • Fotografies actuals fetes de davant i de costat de la façana del local.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxes fixades a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitaments especials d’ocupacions temporals amb parades i altres activitats similars a terrenys de titularitat pública local (concepte 316,03).

Normativa

  • Ordenança municipal d'ocupació de la via pública, aprovada definitivament per acord del Ple de dia 26 de juliol de 2018, publicada al BOIB núm. 109, de 4 de setembre de 2018.

Qui tramita la sol·licitud?

Secció d'Interior del Departament d' Interior
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 3ª planta
07001 Palma
T. 971 225900, ext. 1437 – 1440 – 1435 – 1552

Horari d'atenció al públic:
Dimarts i dijous de 9:00 h a 13:30 h

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Disposar de llicència de funcionament de l'activitat al seu nom.

Només seran autoritzables si compleixen les següents condicions:

  • Que la voravia o espai contigu a la façana tingui una amplada superior a 2m.
  • Que cap part d’ells o del que en ell s’hi col·loqui sobresurti més de 15 cm.
  • Que no tinguin elements que sobresurtin amb els quals es puguin ferir a les persones vianants.
  • Que estiguin penjats a la façana de forma segura perquè no puguin caure accidentalment o en cas de vent.
  • Que siguin retirats diàriament en cessar l’horari comercial del local.
  • Que no hi hagi informes tècnics negatius.

Òrgan resolutori

Secció d'Interior del Departament d' Interior
Plaça de Santa Eulàlia, 9, 3ª planta
07001 Palma
T. 971 225900, ext. 1437 – 1440 – 1435 – 1552

Horari d'atenció al públic:
Dimarts i dijous de 9:00 h a 13:30 h

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024