Publicador de continguts

Govern interior.04 - Llicència d'ocupació de via pública bars o cafès, cafeteries i restaurants.

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física o persona jurídica

Documentació a aportar

  • Croquis de l’ocupació sol·licitada que indiqui la mida exacta dels límits de la façana del local, la mida de l’amplada de la vorera, el mobiliari urbà existent, els passos de vianants, etc.
  • Declaració responsable en vigor de conformitat de l’ocupació davant de façanes dels veïns confrontants, signada per la comunitat de les persones propietàries de la qual formi part l’immoble confrontat. Aquesta declaració s’ha de presentar anualment.
  • Si es tracta d’una zona de domini privat, còpia de l’escriptura en la qual es pugui comprovar aquesta circumstància.
  • Si es tracta d’una zona de titularitat privada i ús públic confrontant amb la via pública, còpia de l’escriptura que demostra aquesta circumstància i declaració responsable en vigor de conformitat de l’ocupació, signada per la comunitat de les persones propietàries de la zona a ocupar.
  • Fotografies actuals preses de front i de costat de la zona on es demana l’ocupació, en les quals es vegi amb detall la totalitat de la vorera, el seu paviment i la façana de l’establiment.

  • Si es demana autorització per col·locar estufes o calefactors exteriors, tota la documentació recollida a l'art. 27 de l’Ordenança d’OVP.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxes fixades en l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ocupació dels terrenys de titularitat pública local per a bars o cafès, cafeteries i restaurants amb taules, cadires i altres elements (concepte 316,02). 
 

Normativa

  • Ordenança municipal d’ocupació de la via pública, aprovada definitivament per acord del Ple de dia 26 de juliol de 2018, publicada al BOIB núm. 109, de 4 de setembre de 2018. 

Qui tramita la sol·licitud?

Secció d'Interior del Departament d'Interior.
Plaça Santa Eulàlia, 9 , 3ª planta
07001 Palma
Telèfon: 971 22 59 00, ext. 1437 – 1440 – 1435 – 1552

Horari d'atenció al públic:
Dimarts i dijous de 9:00 h a 13:30 h

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

  • Disposar de llicència de funcionament de l’activitat al seu nom.
  • Pagament de la taxa d' ocupació de la via pública.
  • Estar al corrent de pagament de les obligacions amb la hisenda municipal.

Òrgan resolutori

Secció d'Interior del Departament d'Interior.
Plaça Santa Eulàlia, 9 , 3ª planta
07001 Palma
Telèfon: 971 22 59 00, ext. 1437 – 1440 – 1435 – 1552

Horari d'atenció al públic:
Dimarts i dijous de 9:00 h a 13:30 h

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Antelació mínima de presentació: un mes per a renovacions i dos mesos si l’ocupació es demana per primera vegada. 
 
Període mínim d’ocupació autoritzable: tres mesos continus. 
 
A quin tipus d’activitats es concedeix l'autorització? Només es concedirà a bars o cafès, cafeteries i restaurants. 

Data darrera modificació: 31 de març de 2024