Publicador de continguts

Govern interior.02 - Llicència d'ocupació de la via pública per a fer-hi publicitat dinàmica

Descripció

Repartiment domiciliari de propaganda (bustiades):Qui pretengui realitzar repartiment domiciliari de propaganda (bustiades) ha de tenir una llicència d'aquest tipus, llevat d'empreses que comptin amb la corresponent llicència d'activitat per a realitzar missatgeria, publicitat o similar.
La propaganda només es pot dipositar dins les bústies o a l'interior dels immobles que no tenen el distintiu 'No s'admet publicitat'.

Repartiment manual de propaganda a la via pública:Només es pot autoritzar el repartiment manual de propaganda a la via pública a titulars de discoteques, sales de ball i de festes i tablaos flamencs, i en els casos prevists a l'article 11.2 de la vigent Ordenança municipal de publicitat dinàmica.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

 • sol·licitud específica de llicència de publicitat dinàmica (degudament emplenada)
 • relació dels agents proposats (han de ser de la vostra dependència laboral), amb nom i llinatges, DNI i adreça
 • còpia de la declaració censal d'inici d'activitat o alta de l'IAE, si escau
 • acreditació de la dependència laboral dels agents proposats
 • model de la propaganda que s'ha de distribuir
 • justificant de l'ingrés de les taxes corresponents
 • còpia de la llicència d'activitat de l'empresa
 • còpia del NIF de l'empresa o del sol·licitant
 • còpia de l'imprès TC-2 de la Seguretat Social, actualitzat amb els A-2.2 si escau
 • certificat expedit per la Tresoreria Municipal que el sol·licitant és al corrent pel que fa a les seves obligacions econòmiques amb l'Ajuntament de Palma (només repartiment en mà).

* Las còpies a aportar s'autentiquen al Registre Municipal exhibint l'original.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Preu i forma de pagament

Taxes fixades a l'ordenança fiscal municipal de l'any en curs

Normativa

 • Ordenança municipal de publicitat dinámica, aprovada per acord del Ple de 25 de setembre de 2003 (BOIB núm. 148, de 25 d'octubre)

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Govern Interior

Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta), 07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Secció de Govern Interior

Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta), 07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Observacions

Quines actuacions relacionades amb la publicitat dinàmica estan prohibides i sancionades? Les següents:

 • Situar o fixar qualsevol tipus de material imprès o grafiat, qualsevol que en sigui la naturalesa, en el  mobiliari urbà (arbrat, semàfors, senyalització vial, pals d'enllumenat i altres serveis, etc.); a les façanes, vestíbuls o elements externs dels immobles com puguin ser caràtules de porters automàtics, exteriors de les bústies, portes, llindars, tanques i parets de tancament de finques, solars i terrenys, llevat dels llocs expressament reservats a l'efecte.
 • També està prohibit situar material de propaganda als parabrises o altres elements dels vehicles, llençar material publicitari i altres casos prevists als articles 22 i 33 de la vigent Ordenança municipal de publicitat dinàmica.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

Què és una llicència sectorial? La que s'atorga a associacions d'un sector (en representació dels interessats que desenvolupen l'activitat que s'ha de publicitar).

Data darrera modificació: 31 de març de 2024