Publicador de continguts

Gestió.09 - Recepció d'obra

Descripció

Els tècnics municipals comproven l'execució correcta de les obres d'urbanització realitzades abans que passin a ser de propietat municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

  • El promotor de les obres d'urbanització.
  • En aplicació de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 236 de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.

Documentació a aportar

Veure tota la documentació a aportar fent click aquí

On sol·licitar-lo?

Persones físiques: a qualsevol OAC (Registre) o a la Seu Electrònica.

Persones jurídiques o persones físiques obligades a relacionar-se telemàticament amb l'Administració: a la Seu Electrònica.

Termini de tramitació

4

Normativa

  • Article 7 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana. (BOE 261, de 31 d'octubre de 2015).
  • L'article 121 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (BOIB 160, de 29 de desembre de 2017)
  • Els articles 333 a 338 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca. (BOIB 66 de 30 d'abril de 2015) modificat per Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, per a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 143 de 15 de novembre de 2018)
  • Pla Territorial de Mallorca (BOIB núm. 188 de 31de desembre de 2004) 1ª modificació (BOIB núm. 90 de 15 de juny de 2010) i 2ª modificació (BOIB núm. 18 de 04 de febrer de 2011)
  • Pla General d'Ordenació Urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text Refós 2006 (BOIB núm. 170 de 30 de novembre de 2006)
  • Normativa sectorial d'aplicació al projecte

Qui tramita la sol·licitud?

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8440, 8407, 8437 

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser el promotor de les obres d'urbanització

Òrgan resolutori

Departament de Planejament i Gestió Urbanística

Servei Jurídic Administratiu de Gestió Urbanística

Av. de Gabriel Alomar, 18 (4a planta)

07006 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 59 00 - 630308226 (centraleta), extensió 8440, 8407, 8437 

Horari d'atenció al públic: CITA PRÈVIA

Observacions

Òrgan resolutori:  Junta de Govern

Efectes de silenci

Estimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 6 de març de 2024