Publicador de continguts

Gestió.08 - Projecte d'urbanització

Descripció

Aquest projecte conté les obres que s’han de fer en l’àmbit d’una unitat d’execució o d’un sector de sòl urbanitzable programat perquè s’hi pugui edificar. 

Qui ho pot sol·licitar?

 • El propietari únic dels terrenys o la Junta de Compensació (amb sol·licitud signada pel representant legal degudament acreditat).
 • En aplicació de l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015), també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
 • També es pot presentar el model Acreditatiu de representació davant la Gerència d’Urbanisme (disponible a “Descàrrega de documents”).

Documentació a aportar

 1. La que indica l’article 116 del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023)
 2. Memòria ambiental que contingui com a mínim el que estableix l’article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. S’ha de presentar certificat signat per tècnic competent acreditatiu que la documentació presentada conté la informació especificada a l’esmentat article 45. 
  Així mateix s'ha d'aportar (degudament tramitada) la sol·licitud d'inici de tramitació ambiental que podeu trobar en el següent enllaç :
  ---- Sol·licitud d'inici de tramitació ambiental
  i el pagament de la taxa corresponent que podeu trobar al següent enllaç:
  ---- https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx
 3. Accessibilitat: vegeu tota la documentació a aportar fent clic aquí 

 4. D’acord amb les previsions de la citada Llei 39/2015 respecte de l’Administració Electrònica, s’ha d’aportar el document tècnic del projecte en suport digital (Dwg, Dgn, etc.) d’acord amb les següents especificacions: qualsevol projecte que estigui basat en cartografia ha de complir les següents normes: 
  - S’hi ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTI. 
  - S’hi han de prendre com a referències d’altituds les mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional. 
  - S’hi ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator. Els punts han d’estar identificats amb un ID. 
  - Si el projecte inclou subministrament d’energia elèctrica, es pot triar la companyia distribuïdora d’entre les inscrites al Registre administratiu de distribuïdores de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

 5. La documentació s’haurà d’aportar amb: 
  - Declaració responsable dels diferents tècnics signants del projecte en relació amb l’acreditació de la seva titulació professional (model 2). 

 6. Un exemplar complet del projecte d’urbanització en format digital.

 7. Estudi de la gestió de residus amb l’autoliquidació de taxes del Consell de Mallorca; tot segons l’article 52 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, i els requisits de l’article 9 del Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca (en podeu trobar més informació al web: www.mac-insular.com). 

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu, s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.   

Preu i forma de pagament

Pagament de la taxa corresponent a:

----   https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 

Normativa

 • Article 7 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015). 
 • Article 71 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017). 
 • Articles 111 al 117 del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023). 
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296, d’11 de desembre de 2013). 
 • El Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 29 d’agost de 2020). 
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). 
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, de 31 de desembre de 2004); 1a modificació (BOIB núm. 90, de 15 de juny de 2010), 2a modificació (BOIB núm. 18, de 4 de febrer de 2011) i 3a modificació (BOIB núm. 73, de 3 de juny de 2023). 
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de normes urbanístiques - Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) i Pla general de Palma de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023). 
 • Normativa sectorial d’aplicació al projecte. 
 • Altra normativa complementària. 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8440, 8437 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon    
 

Requisits

Ser propietari de tots els terrenys o ser junta de compensació.

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8440, 8437 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon    
 

Observacions

Hi ha diversos terminis legals: 3 mesos per a l’aprovació inicial, 1 mes per a la informació pública i 1 mes per a l’aprovació definitiva. 

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atesa la memòria ambiental adjunta, exigirà la presentació d’un estudi d’impacte mediambiental o bé declararà l’exoneració de presentar-lo. 

Efectes de silenci

Desestimatori

Més informació

Òrgan resolutori: Junta de Govern

Forma d’iniciació: A instància de part. 

Final de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. S’hi pot presentar recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu. 

Data darrera modificació: 30 d’abril de 2024