Publicador de continguts

Mercats.06 - Renovació d'autorització de vendes a mercats temporals o fires

Qui ho pot sol·licitar?

Titular de l’autorització del lloc de venda

Documentació a aportar

Si s'autoritza a la consulta de dades personals (document proporcionat pel Servei de Mercats), la documentació a presentar és:

 • Imprès signat de l’”atorgament d’autorització per a la consulta de dades personals”.
 • Identificació amb DNI o NIE. 
 • Si s'actua com a representant d'un altra persona, l’imprès signat “autorització a representant per a renovar” i còpia del DNI/NIE de la persona titular del lloc de venda.
 • Documentació acreditativa de la subscripció d'assegurança de responsabilitat civil.
 • Imprès “Declaració responsable per altes i renovacions”, de complir amb els requisits de l'art. 60 del Reglament de serveis de mercats.
 • Si el titular de l’autorització té ajudants a despatxar a la parada, haurà de presentar l’imprès signat de “sol·licitud d’ajudant per a despatxar” i els impresos "atorgament d’autorització per a la consulta de dades personals” signats pel/s ajudant/s.


Si no s'autoritza a la consulta de dades personals, la documentación a presentar és:

 • Identificació amb DNI o NIE. 
 • Si s'actua com a representant d'un altra persona, l’imprès signat “autorització a representant” i còpia del DNI/NIE de la persona titular del lloc de venda.
 • Original i còpia de la documentació que acrediti el pagament i que s'està al corrent pel que fa a les cotitzacions a la Seguretat Social:
  • 12 darrers TC-2 o rebuts d'autònom; en cas d'ocupacions de durada inferior a un any, els TC-2 o rebuts des que s'ocupa la parada, o
  • Vida laboral i certificat de trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Certificat d’estar d’alta a l’epígraf de venda ambulant de l’impost d’activitats econòmiques.
 • Documentació acreditativa de la subscripció d'assegurança de responsabilitat civil.
 • Imprès signat “declaració responsable per altes i renovacions”, de complir amb els requisits de l'art. 60 del Reglament de serveis de mercats.
 • Si el titular de l’autorització té ajudants a despatxar a la parada, haurà de presentar l’imprès signat de “sol·licitud d’ajudant a despatxar” amb original i còpia de la documentació que acrediti el pagament a la Seguretat Social:
  • 12 darrers TC-2 o rebuts d'autònoms, nòmines o qualsevol altre document acreditatiu de la relació laboral i alta a la Seguretat Social.  En cas d'ocupacions de durada inferior a un any, els documents mencionats anteriorment des del moment de l’autorització de l’ajudant.
  • En el cas de ser nou ajudant, darrer autònom, contracte de treball, TC-2, alta a la Seguretat Social, o similar.

On sol·licitar-lo?

Presencialment
Per a renovacions presencials, demanant cita prèvia al web municipal o en el telèfon al 971 71 94 07
Oficina d'atenció al públic amb cita prèvia:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h.
Servei de Mercats Pl. de l'Olivar, 4 (interior del mercat)

Telemàticament
Mitjançant Registre Electrònic General, amb signatura electrònica o certificat digital, annexant-hi tots el documents preceptius que teniu numerats a l’apartat anterior “documentació a presentar”.
En el cas de tenir ajudant/s sense signatura electrònica o ser representant d’una persona titular de la autorització d’un lloc de venda que tampoc en té, s’haurà de presentar la documentació original amb signatura manuscrita en el moment de la recollida de l’autorització a l’oficina d’atenció al públic de Mercat. 

Preu i forma de pagament

Taxa per la prestació de serveis a mercats públics municipals, concepte 316-05
El pagament pot fer-se en diverses oficines bancàries, per caixer automàtic i per la seu electrònica de l’Ajuntament.

Normativa

 • Reglament de serveis de mercats de l'Ajuntament, de 2003
 • Normes i barems de mercats de 1999
 • Normativa sectorial en funció del producte de venda

Qui tramita la sol·licitud?

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
mercats@palma.cat

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar afectat per les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes a la normativa de contractació administrativa (art. 60 del Reglament de serveis de mercats).

Òrgan resolutori

Servei de Mercats
Plaça de l'Olivar, 4 (interior del mercat), 3a planta
Tel. 971 71 94 07
mercats@palma.cat

Observacions

Per a determinar les tarifes s'agafa com a base el metre lineal de façana de venda o servei. A les parades que fan cantó s'han de sumar els costats dels angles que formen.

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024