Publicador de continguts

Educació.02 - Expedient de responsabilitat patrimonial en relació amb centre educatiu

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent

Documentació a aportar

  • sol·licitud
  • acreditació dels danys (factures o pressuposts)

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (de forma supletòria)

Qui tramita la sol·licitud?

Negociad d'Educació

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Persona perjudicada pel funcionament normal o anormal de l'Administració (en aquest cas, en relació amb els centres educatius)

Òrgan resolutori

Negociad d'Educació

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 31 de març de 2024