Publicador de continguts

Esports.02 - Exempció del preu públic

Descripció

Sol·licitud d'aplicació d'exempció del Preu públic per a persones empadronades a Palma amb greus dificultats econòmiques

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones amb greus dificultats econòmiques empadronades a Palma poden sol·licitar l'exempció del preu públic en un abonament o en un curset per mes. Trobareu el formulari al web de l'IME, que s'ha de presentar a les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC), amb una fotocòpia de l'imprès.

Documentació a aportar

Sol·licitud emplenada, certificat de convivència del Padró municipal, fotocòpia de la declaració de l'IRPF del darrer exercici o certificat de no declarar per cap concepte de tots els membres de la unitat familiar. En cas de sol·licitar un abonament familiar, fotocòpia del llibre de família o certificat de parella de fet

On sol·licitar-lo?

Normativa

Ordenança reguladora del Preu públic de l'IME

Qui tramita la sol·licitud?

Gerència de l'Institut Municipal de l'Esport

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Es consideren persones amb greus dificultats econòmiques les que formen part d'una unitat familiar en la qual la suma dels ingressos de tots els seus membres en edat laboral és igual o inferior al salari mínim interprofessional.

Òrgan resolutori

Gerència de l'Institut Municipal de l'Esport

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Data darrera modificació: 27 de maig de 2024