Publicador de continguts

Planejament.10 - Delimitació de la unitat d'execució a iniciativa privada i/o canvi de sistema d'actuació

Descripció

Supòsits:

 • Delimitació, canvi o supressió de la unitat d'execució a iniciativa privada: art. 73 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
 • Canvi de sistema d'actuació: art. 75.5 de la LUIB.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones interessades segons l’art.118.2.a del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (RLUIB).

Documentació a aportar

 • Sol·licitud amb els requisits de l’article 118 de l’RLUIB.
 • Projecte amb inclusió de memòria, informe de sostenibilitat i viabilitat econòmica.
 • Relació de les persones afectades per l'àmbit d'actuació i documentació registral actualitzada de la propietat dels terrenys.
 • Acreditació de la representació, si escau.

Requisits que ha de complir la documentació gràfica que es presenti:

 • Ha de ser tant en format CAD (DWG o DGN) com en format PDF, amb firma i diligència digitals. Els arxius CAD es poden adjuntar en suport CD o enviant una correu a planejament@palma.cat referint la sol·licitud a la qual pertany l’arxiu.
 • Ha de ser georeferenciada.
 • S’ha d’emprar el sistema de referència geodèsic oficial a Espanya. Aquest sistema és l’ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Té associat l’el·lipsoide GRS80 i està materialitzat en el marc que defineix la Xarxa Geodèsica Nacional per Tècniques Espacials, REGENTE.
 • S’han de prendre com a referència d’altituds les referències mareogràfiques locals, els orígens de les quals estan definits per la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional.
 • S’ha d’adoptar, en la cartografia i les escales més usuals, el sistema de referència ETRS-Transversa de Mercator.

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar per via telemàtica o presencial davant qualsevol oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Palma (OAC) o mitjançant els altres sistemes establerts per l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a dur a terme qualsevol tràmit d’un procediment administratiu almenys els següents:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, s’entenen inclosos en aquest col·lectiu els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representen un interessat que està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
 • Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears per a l’illa de Mallorca (RLUIB).
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186, ext., de 27 de desembre).
 • Pla general de Palma, aprovat definitivament el 28 d’abril de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023).
 • Pla general d'ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999), modificació de Normes urbanístiques - Text refós 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre) i la resta de modificacions posteriors.
 • Altra normativa complementària.

Qui tramita la sol·licitud?

Servei juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Òrgan resolutori

Servei juridicoadministratiu de Planejament
Av. de Gabriel Alomar, 18, 5è
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensions 8506, 8512 i 8517
planejament@palma.cat

Informació telefònica: de dilluns a divendres de les 9 a les 14 h. 
Cita amb els tècnics: s’ha de concertar per telèfon. 

Efectes de silenci

Desestimatori

Més informació

Forma d'iniciació:  D’ofici o a petició de la persona interessada.

Òrgan resolutori:  L’aprova inicialment la Junta de Govern i definitivament el Ple. Després de l’aprovació inicial se sotmet a informació pública. 

Règim de recursos:

 • Contra l’acord d’aprovació inicial es poden presentar al·legacions però no recursos perquè és un acte de tràmit.
 • Contra l’acord d’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (art.118.2.d del RLUIB).

Data darrera modificació: 16 d’abril de 2024