Publicador de continguts

Benestar social.03 - Sol·licitud del servei d'ajuda a domicili municipal

Descripció

El Servei d'ajuda a domicili és una prestació domiciliària bàsica del sistema públic de serveis socials, dirigida a facilitar el desenvolupament o manteniment de l'autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual i promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, contribuint així a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant l'adequada intervenció i suport de tipus personal, educatiu i assistencial

Dedicació horària i distribució de la jornada setmanal
L'horari habitual del servei serà de dilluns a divendres, organitzant la prestació entre les 8 i les 22 hores.

En casos d'extrema necessitat i de forma extraordinària es podrà prestar el servei en dissabtes, diumenges i festius, sempre segons els criteris ja establerts i reorganitzant la planificació setmanal, per tal de poder assignar el cas tot i respectant la legislació laboral vigent.

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest Servei s'adreça a les persones majors de 65 anys o menors de 65 anys amb certificat de discapacitat superior al 33%, que tinguin la condició de ciutadanes de Palma (hi estiguin empadronades), que presentin dificultats reconegudes per a realitzar les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD), i que no comptin amb els recursos econòmics, ni xarxa de suport per a disposar dels cuidats personals que requereixen.

Serà requisit per a sol·licitar el SAD municipal haver fet sol·licitud de reconeixement de grau de Dependència. Una vegada resolta la valoració de dependència, la persona podrà triar entre continuar el servei d'ajuda a domicili o optar per altres prestacions o serveis de dependència.

Documentació a aportar

A les sol·licituds si hauran d'adjuntar els següents documents obligatoris:

 • Fotocopia DNI sol·licitant/s i membres de la Unitat de Convivència.
 • Valoració de Dependència (BVD) amb resolució on consti la puntuació obtinguda
 • Cas de no disposar de la valoració de dependència, acreditar la seva sol·licitud
 • Sol·licitud de Serveis Domiciliaris
 • Informe metge del/s sol·licitants/s
 • Informe social de Serveis Domiciliaris
 • Full annexa per sol·licitar el Servei d'Ajuda a Domicili
 • Certificat de discapacitat superior al 33% (si en té).
 • Declaració Jurada d'ingressos i bens.
 • Justificació dels ingressos de la persona usuària i de la unitat familiar ( nòmines, pensions, declaracions de renda)
 • Altres

On sol·licitar-lo?

Presencial,  les sol·licituds es poden fer a través de:

 • Centres municipals de serveis socials de Palma: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
 • Càritas: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
 • Centres de salut de l´Ib-salut: de dilluns a divendres 9 a 14 hores.
 • Creu Roja: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dimarts i dimecres de16 a 19 hores.
 • Centres Hospitalaris on estiguin ingressats els sol.licitants

On entregar-lo?

Preu i forma de pagament

 • Servei Municipal de copagament
 • Segons la renta per càpita resultant de l'unitat de ocnvivència, els beneficiaris participaran amb el cost del servei conforme a allò establert a l'ordenança fiscal municipal en vigor

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 4/2009, d'11 de juny de serveis socials de les Illes Balears
 • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca
 • Llei 8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei de capitalitat de Palma
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
 • La cartera bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears (Decret 66/2016, de 18 de novembre)
 • Plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars, regirà la prestació de d'esmentat servei

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Els requisits bàsics d'accés seran:

 • Estar empadronats en el municipi de Palma.
 • Haver entregat la Sol·licitud de Dependència a la Direcció General de Dependència: Av. Gabriel Alomar,33 baixos 07006 Palma
 • Persona amb resolució "sense grau" de Dependència.
 • Persona amb grau de Dependència sol·licitat i pendent de resolució.
 • Persona amb grau II o III de Dependència amb Centre de Dia assignat (màxim 45min/dia)
 • .Signar el document d'autorització pel tractament de dades de caràcter personal de la Sol·licitud de Serveis Domiciliaris

Observacions

Qui tramita la sol·licitud? Treballadors Socials

Òrgan resolutori: Regidoria de Benestar i Drets Socials
Les sol·licituds seran valorades per la Unitat de Dependència i Prestacions Econòmiques. S'assignarà una puntuació tenint en compte la situació social, de salut i econòmica de la unitat familiar segons el barem establert

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Empresa contractada: Sarquavitae

Data darrera modificació: 31 de març de 2024