Publicador de continguts

Benestar social.02 - Sol·licitud del servei de menjar a domicili

Descripció

 

 • Consisteix en la provisió de menús al domicili de les persones beneficiàries, segons la normativa establerta.
 • Menjar casolà i adequat a l'estació de l'any, especial en dates assenyalades envasat en barquetes mono porció.
 • L'objectiu del servei es millorar la qualitat de vida en el seu entorn habitual de les persones majors i/o que tenen dificultats d'autonomia, donant cobertura a la necessitat bàsica de la nutrició.

Qui ho pot sol·licitar?

 • Persones empadronades a Palma
 • Majors de 65 anys amb problemàtica greu de salut i/o amb limitacions importants de autonomia, prensentant dificultats físiques o psíquiques per poder elaborar el menjar.
 • Persones amb discapacitat física, amb valoració prèvia de l'organisme competent, que es trobin en la mateixa situació que el col·lectiu anterior
 • És imprescindible comptar amb gelera i aparell de microones.

Documentació a aportar

A les sol·licituds si hauran d'adjuntar els següents documents:

 • Fotocopia DNI sol·licitant/s i membres de la Unitat de Convivència.
 • Sol·licitud de Serveis Domiciliaris (inclou autorització per al tractament i ús de dades de caràcter personal).
 • Informe metge del/s sol·licitants/s. Important conèixer tipus de dieta.
 • Informe social de Serveis Domiciliaris
 • Full annexa per sol·licitar el Servei de Menjar Domiciliari
 • Certificat de discapacitat superior al 33% (si en té).
 • Declaració Jurada d'ingressos i bens.
 • Justificació dels ingressos de la persona usuària i de la unitat familiar ( nòmines, pensions, declaracions de renda).

On sol·licitar-lo?

Les sol·licituds es poden fer a través de:

 • Centres municipals de serveis socials de Palma: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
 • Càritas: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
 • Centres de salut de l´Ib-salut: de dilluns a divendres 9 a 14 hores.
 • Creu Roja: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i dimarts i dimecres de16 a 19 hores.
 • Centres Hospitalaris on estiguin ingressats els sol.licitants
 • Empresa adjudicatària dels servei d'ajuda a domicili

On entregar-lo?

Preu i forma de pagament

 • Servei Municipal de copagament
 • Segons la renta per càpita resultant de l'unitat de ocnvivència, els beneficiaris participaran amb el cost del servei conforme a allò establert a l'ordenança fiscal municipal en vigor

Normativa

Legislació i documentació de referència

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del Sector Públic
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local
 • Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Plec de prescripcions tècniques del servei municipal de menjar a domicili
 • Llei 4/2009, d'11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears
 • Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
 • Llei 8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei de capitalitat de Palma
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència
 • Plec de prescripcions tècniques del servei municipal de menjar a domicili. Juliol 2007
 • Règim jurídic bàsic dels serveis de menjar a domicili. Novembre 2002
 • Ordenances fiscals i de preus públics de l'any en curs. Ajuntament de Palma

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Normes bàsiques a complir per part del beneficiari/a:

 • Romandre al domicili el dia i hora d'entrega pactada
 • Comunicar prèviament a l'oficina les absències

A disposició del beneficiari/a:

 • Programa custodia de claus
 • Domicili alternatiu
 • Accés al programa de cessió de material electrodomèstic (50% o superior, nova contracta)

Observacions

Qui tramita la sol·licitud? Treballadors Socials

Òrgan resolutori: Regidoria de Benestar i Drets Socials
Les sol·licituds seran valorades per la Unitat de Dependència i Prestacions Econòmiques, i s'assignarà una puntuació tenint en compte la situació social, de salut i econòmica d ela unitat familiar segons el barem establert

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

Empresa contractada: Creu Roja

Data darrera modificació: 31 de març de 2024