Publicador de continguts

Activitats.14 - Denúncia en matèria de llicències d'activitats

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona física que tengui coneixement de fets que poden constituir infracció en matèries competència del Departament d'Activitats pot reclamar els serveis d'inspecció municipal. A aquests efectes es consideren infraccions en matèria d'Activitats, les accions i omissions dels subjectes responsables tipificades i sancionades a la normativa municipal i sectorial d'Activitats.

Documentació a aportar

Per a què el Servei de Denúncies d'Activitats pugui decidir iniciar una investigació és obligatori presentar DENÚNCIA segons el model establert. Si la denúncia es presenta per via postal o als registres sense personar-se el denunciant, s'exigirà adjuntar còpia del DNI del denunciant i el personal municipal verificarà les dades d'identitat.

On sol·licitar-lo?

El model de denúncia d'activitats establert es pot descarregar des de la web. També es pot obtenir personant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Gerència d'Urbanisme, així com en la resta d'Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Termini de tramitació

6

Normativa

 • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 16 de febrer)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre)

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av.de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

D'ofici

Requisits

El Servei de Denúncies d'Activitats decidirà iniciar una investigació per comprovar els fets denunciats sempre que:

 • L'escrit de denúncia d'activitats sigui el model establert i es trobi degudament complimentat i contengui tots els documents que s'indiquin justificatius dels fets denunciats i de la identitat del denunciant, representant legal o representat.
 • S'hagi millorat l'escrit de denúncia presentat, previ requeriment municipal dins el termini establert.
 • Es tracti d'un escrit de denúncia per activitat.

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av.de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci

Desestimatori

Fi via

La resolució posa fi a la via administrativa

Més informació

De conformitat amb l'establert a l'article 62 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la denúncia pot justificar la iniciació d'ofici d'un procediment administratiu.

La potestat d' iniciar el procediment de comprovació dels fets denunciats correspon a l'Administració i l'efecte del silenci és negatiu.

Si els fets denunciats no són constitutius d'infracció o com a resultat de la fase de comprovació no es constata la seva comissió es procedirà a l'arxiu de la denúncia.

La resolució administrativa que decideix arxivar la denúncia posa fi a la via administrativa.

Quin tipus d'actuacions no s'admetran com a denúncies en matèria d'activitats? De conformitat amb l'establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en cap cas s'admetran com a denúncies administratives d'activitats:

 • Les comunicacions ciutadanes presentades mitjançant correu electrònic, whatsApp o telèfon.
 • Els escrits de denúncies que no contenguin tots i cada un dels camps d'informació del model de denúncia d'activitats establert.
 • Les denúncies sense fonament o que resultin inintel·ligibles.
 • Les denúncies que coincideixin amb els assumptes que conegui un òrgan judicial.
 • Les denúncies anònimes o que no quedi acreditada la vertadera identitat del denunciant, representant legal o representat.
 • Les que manifestin mala fe o ús abusiu del procediment amb l'interès de pertorbar o paralitzar l'Administració (denúncies de contingut idèntic o que reiteren fets ja denunciats que són objecte d'investigació).
 • Les denúncies que es refereixin a matèries que la vigilància no correspon al Departament d'Activitats.

Quina informació té dret a rebre el denunciant?

Una vegada formalitzada la denúncia el denunciant tindrà dret a rebre informació respecte a la seva admissió o no.

Si s'admet la denúncia, el denunciant no podrà al·legar la consideració d'interessat a cap efecte durant la fase d'investigació, la qual s'orientarà a determinar, pels serveis d'inspecció municipal, amb la major precisió possible, els fets denunciats susceptibles de motivar la incoació dels procediments d'infracció i sancionador, la identificació de la persona o persones responsables i les circumstàncies rellevants que concorrin.

Conclosa la fase de comprovació de la denúncia, si el resultat és l'arxiu de la mateixa, així es comunicarà al ciutadà mitjançant escrit motivat en el què, quan sigui possible, se l'informarà del procediment adequat per defensar els seus interessos.

Al supòsit de que la denúncia doni lloc a la incoació d'un procediment d'infracció i/o sancionador, aquesta circumstància es notificarà al denunciant.

La presentació de denúncia no confereix per sí mateixa la condició d'interessat als procediments que es duran a terme com a conseqüència de la fase de comprovació dels fets denunciats. El denunciant podrà tenir, en el seu cas, la condició d'interessat, en els termes i amb els requisits establerts a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei 7/2013, de 26 de novembre, Llei 6/2019, de 8 de febrer i Decret 14/1994, de 10 de febrer.

Data darrera modificació: 5 de març de 2024