Publicador de continguts

Govern interior.06 - Sol·licitud del distintiu "No s'admet publicitat"

Descripció

Els titulars d'immobles que no vulguin rebre publicitat no personalitzada poden sol·licitar el distintiu per a acreditar el seu dret davant l'Administració, mitjançant l'imprès adjunt.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques, persones jurídiques i comunitats de propietaris

Documentació a aportar

  • sol·licitud del distintiu "No s'admet publicitat" degudament emplenada

En cas de comunitats de propietaris legalment constituïdes, també:

  • còpia de l'acta o del certificat de l'acord de la comunicat de propietaris en què consti la voluntat de no acceptar publicitat.

En cas de comunitats de propietaris pendents de constituir, també:

  • escrit firmat per tots els components de la comunitat en el qual consti la voluntat de no acceptar publicitat, acompanyat amb una còpia del títol de propietat o del darrer rebut del subministrament d'aigua, d'electricitat o de l'IBI de cada un d'aquests.

En cas d'habitatges unifamiliars i societats, també:

  • còpia del títol de propietat o del darrer rebut del subministrament d'aigua, d'electricitat o de l'IBI.

Totes les còpies de documentació presentades amb la sol·licitud s'han d'autenticar mostrant els originals al Registre Municipal.

On sol·licitar-lo?

Termini de tramitació

3

Normativa

  • Ordenança municipal de publicitat dinàmica, aprovada per acord del Ple de 25 de setembre de 2003 (BOIB núm. 148, de 25 d'octubre)

Qui tramita la sol·licitud?

Secció de Govern Interior
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta), 07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Titulars de l'immoble, propietaris, arrendataris i comunitats de propietaris.

Òrgan resolutori

Secció de Govern Interior
Pl. de Santa Eulàlia, 9 (3a planta), 07001 Palma

Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

La resolució no posa fi a la via administrativa

Més informació

En cas de denúncies formulades per rebre publicitat als immobles amb el distintiu, per tal de documentar l'expedient sancionador contra la part responsable, si no ha fet la denúncia un agent de l'autoritat és requisit indispensable aportar proves i contreure el compromís de comparèixer a les citacions que s'efectuïn a aquest efecte. Aquestes denúncies són tramitades pel Negociat d'Infraccions Generals.

Data darrera modificació: 31 de març de 2024