Publicador de continguts

Activitats.16 - Assumpció de responsabilitat i/o pagament voluntari

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi estat identificada com a responsable d'uns fets objectivament constitutius d'infracció en matèria d'Activitats.

La sol·licitud es pot fer en nom propi o per mitjà de representant degudament acreditat de conformitat amb l'article 5.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Documentació a aportar

- Model (A24) d'assumpció de responsabilitat i/o pagament voluntari

On sol·licitar-lo?

S'acompanya amb la notificació de la resolució d'inici de l'expedient, i si escau, en la proposta de resolució.

També es pot descarregar des de la web o personant-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Gerència d'Urbanisme, així com en la resta d'Oficines d'Atenció al Ciutadà.

Normativa

  • Article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Articles 10 i 11 del Reglament sancionador de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aprovat mitjançant el Decret 14/1994 de 10 de febrer

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av.de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments
Av.de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)
07006 Palma
Tel. 971 22 59 00 (centraleta)

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

La presentació del model A24 i el pagament de la sanció pel responsable suposarà la finalització del procediment sancionador, tret d'allò relatiu a la reposició de la situació alterada i el desistiment o renúncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

La presentació d'aquest document habilita la persona interessada per fer efectiu el pagament de la sanció proposada, bé en l'acte d'iniciació de l'expedient, bé en la proposta de resolució, amb les reduccions que en cada cas pertoquin.

Per a poder beneficiar-se de la reducció del 40%, l'interessat haurà de presentar el model A24, degudament emplenat, dins dels quize dies (15) hàbils següents a la notificació de la resolució d'inici del procediment sancionador i efectuar el pagament qua la Secció de Recaptació Municipal li hagi lliurat el document de pagament bancari.

Transcorregut el termini anterior, l'infractor només es podrà beneficiar d'una reducció del 20% per pagament voluntari, mitjançant la presentació del model A24 i el pagament de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució.

Data darrera modificació: 17 de juny de 2024