Publicador de continguts

Activitats.00 - Informació tramitació telemàtica títol habilitant d'activitat

Descripció

Informació per a la tramitació telemàtica del títol habilitant per a l'inici i exercici d'activitats.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques

Documentació a aportar

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model A1) degudament complimentada.
 • Certificat tècnic d'activitat (model A6) degudament complimentat.
 • Plànols d'instal·lacions (només en cas d'haver executat obres o instal·lacions per a la instal·lació de l'activitat).
 • Declaració responsable del/de la tècnic/ca (model A7).
 • Projecte d'activitats (en cas de no haver-se presentat anteriorment).

Preu i forma de pagament

La qüantia es determina en funció de la superfície de l'activitat, de la categoria de la via pública on s'ubica l'establiment i del tipus d'activitat (innòcua, menor, major).

Normativa

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, i Decret llei 9/2022, de 7 de novembre,que modifiquen la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
 • Ordenances fiscals i de preus públics de l'Ajuntament de Palma.
 • Altres ordenances municipals i normatives sectorials segons l'activitat sol·licitada.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

 • Estar l'activitat instal·lada i preparada per al seu inici i exercici.
 • Haver presentat el projecte d'activitats prèviament a la seva instal·lació.

Efectes de silenci

No n'aplica

Més informació

 • La sol·licitud requereix autenticació amb qualque sistema reconegut per @clave.
 • S'adverteix que si la sol·licitud no incorpora els documents preceptius i fins que s'hagi abonat la taxa es considerarà una sol·licitud incompleta i no es durà a terme la inscripció de la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat.
 • Els plànols que s'adjuntin al certificat tècnic han de ser nomenats amb nomenclatura clara i que defineixi el seu objecte.
 • No s'inscriuran les declaracions responsables d'inici i exercici d'activitat que prèviament no haguin aportar el corresponent projecte d'activitats.

Data darrera modificació: 29 de maig de 2023