Publicador de continguts

Activitats.05 - Revisions tècniques d'activitats permanents

Descripció

Activitats.05 - Revisions tècniques d'activitats permanents

Qui ho pot sol·licitar?

Titular de l'activitat: persones físiques, persones jurídiques...

Documentació a aportar

Informe resultant de la revisió tècnica d'activitat, que s'ha de fer per part d'una ECAC o d'un tècnic o una tècnica competent, on ha de constar el següent:

  • Descripció de l'estat actual acompanyat de fotografies interiors i exteriors de l'establiment.
  • Valoració del manteniment de les condicions de la instal·lació d'acord amb la normativa que resulti d'aplicació. A aquest efecte ha de recollir les revisions o inspeccions sectorials a que s'hagi sotmès l'activitat.
  • Determinació de les situacions o característiques que puguin implicar un risc greu per a les persones o els béns, o molèsties a terceres persones, amb indicació de les mesures correctores que s'han d'adoptar.

On sol·licitar-lo?

  • Al Registre General de les oficines d'atenció a la ciutadania (OAC) o a qualsevol dels òrgans de les administracions públiques que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
  • Telemàticament segons aquestes instruccions. Fer click aquí.

Normativa

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre)
  • Llei 2/2020, de 15 d'octubre, que modifica la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 16 de febrer)

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "L'Ajuntament>Urbanisme>Normativa"

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Informe de revisió tècnica d'activitat

Òrgan resolutori

Departament d'Activitats i Seguretat dels Establiments

Gerència d'Urbanisme

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics

Av. de Gabriel Alomar, 18 (3a planta)

07006 Palma

Tel. 971225900 (ext. 8238 / 8240)

Efectes de silenci

No n'aplica

Fi via

Sense classificar

Més informació

Per a tenir més informació referent als terminis per a presentar la revisió tècnica i els efectes de no presentar-la es pot descarregar el document informatiu.

Data darrera modificació: 20 de febrer de 2024