Publicador de continguts

Gestió.09 - Recepció d'obra

Descripció

Els tècnics municipals comproven l’execució correcta de les obres d’urbanització realitzades abans que passin a ser de propietat municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

 • El promotor de les obres d'urbanització.
 • En aplicació de l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015) també es pot designar representant per al procediment mitjançant poder notarial o apoderament apud acta per compareixença personal en aquestes dependències concertant cita prèvia.
 • També es pot presentar el model Acreditatiu de representació davant la Gerència d’Urbanisme (disponible a “Descàrrega de documents”).

Documentació a aportar

Veure tota la documentació a aportar fent click aquí

On sol·licitar-lo?

Es pot tramitar via telemàtica o presencial davant qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palma OAC (Registre) i les altres establertes a l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Atès l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, en tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents: 

 • Les persones jurídiques. 
 • Les entitats sense personalitat jurídica. 
 • Els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins aquest col·lectiu, s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i els mercantils. 
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Termini de tramitació

4 mesos segons la normativa

Normativa

 • Article 7 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015). 
 • L’article 121 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (BOIB núm. 160, de 29 de desembre de 2017). 
 • Articles 225 a 229 del Reglament general de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 51, de 22 d’abril de 2023). 
 • Pla territorial de Mallorca (BOIB núm. 188, de 31 de desembre de 2004); 1a modificació (BOIB núm. 90, de 15 de juny de 2010), 2a modificació (BOIB núm. 18, de 4 de febrer de 2011) i 3a modificació (BOIB núm. 73, de 3 de juny de 2023). 
 • Pla general d’ordenació urbana - PGOU 1998 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 1999) i modificació de normes urbanístiques - Text refós de 2006 (BOIB núm. 170, de 30 de novembre de 2006) i Pla general de Palma de 2023 (BOIB núm. 71, de 30 de maig de 2023). 
 • Normativa sectorial d’aplicació al projecte. 
 • Altra normativa complementària. 

Qui tramita la sol·licitud?

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8440, 8437 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Cita amb els tècnics: concertar per telèfon prèviament  

Requisits

Ser el promotor de les obres d'urbanització

Òrgan resolutori

Servei Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística 
Av. de Gabriel Alomar, 18, 4t 
07006 Palma  
Tel. 971 22 59 00 - 630 308 226 (centraleta), extensió 8440, 8437 
serveigestiourbanistica@palma.cat 

Informació telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
Cita amb els tècnics: concertar per telèfon prèviament  

Observacions

Òrgan resolutori:  Junta de Govern

Forma d’iniciació: A instància de part. 

Efectes de silenci: Estimatori si es compleixen els requisits legals. 

Final de la via administrativa: La resolució exhaureix la via administrativa. S’hi pot presentar recurs de reposició i/o recurs contenciós administratiu. 

Data darrera modificació: 16 d’abril de 2024